مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات زوج

خوانده

مشخصات زوجه

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

بدوا" صدور قرار تأمین عین خواسته (هدایای داده شده در دوران نامزدی، براساس سیاهه ممضی به امضاء شهود) و در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به استرداد هدایای داده شده در دوران نامزدی، مقوم به مبلغ ... ریال و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ شهادت شهود            2ـ تحقیق محلی          3ـ تصویر مصدق سیاهه هدایای داده شده در دوران نامزدی، ممضی به امضاء شهود                    4ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه موکل، به اتفاق خانواده‌اش، در تاریخ ... رسما" از دوشیزه/ بانو ... (خوانده) خواستگاری نموده و پس از حصول موافقت خوانده مبنی بر انجام وصلت، موکل ـ براساس عرف و آداب و رسوم موجود ـ اقدام به خرید هدایا و اموالی نموده و مستند به تصویر مصدق سیاهه هدایای داده شده در دوران نامزدی، ممضی به امضاء شهود، آنها را تقدیم خوانده نموده است و در حال حاضر، در مقام مطالبه عین هدایای فوق‌الذکر می‌باشد و این امر از طریق تحقیق محلی و شهادت شهود، قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ثانیا"؛ با توجه به اینکه وفق ذیل ماده1035 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «... هریک از زن و مرد ـ مادام که عقد نکاح جاری نشده ـ می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچوجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارت نماید» موکل، به دلایل شخصی، حاضر به انجام وصلت مزبور نمی‌باشد و نیز ماده1037 همان قانون که مقرر می‌دارد: «هریک از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور، داده است، مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا" نگاه داشته می‌شود ...»

ثالثا"؛ با لحاظ اینکه خواسته در منزل خوانده، در معرض تضییع و تفریط است و وفق بند «ب» ماده108 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مواردی که خواسته در معرض تضییع و تفریط است، صدور تأمین خواسته، منوط و موکول به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد.

رابعا"؛ با ملاحظه اینکه موکله، خوف از نقل و انتقال اقلام مندرج در سیاهه فوق‌الذکر، توسط خوانده محترم را دارد.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ بدوا" صدور قرار تأمین عین خواسته (هدایای داده شده در دوران نامزدی، براساس سیاهه ممضی به امضاء شهود)، وفق بند «ب» ماده108 ق.آ.د.م و ایضا" بدلیل در معرض تضییع و تفریط بودن عین خواسته و خوف از نقل و انتقال اقلام هدایا توسط خوانده، وفق ماده117 قانون فوق‌الذکر، اجرای قرار صادره، قبل از ابلاغ به خوانده محترم

2ـ در صورت عدم اقرار خوانده در اولین جلسه دادرسی در خصوص اصل نامزدی فیمابین موکل و خوانده و یا تحویل هدایای داده شده در دوران نامزدی، بمنظور احراز این امور، صدور قرار تحقیق و معاینه محل وفق مواد248 لغایت256 ق.آ.د.م و همچنین صدور قرار استماع شهادت شهود، وفق مواد229 لغایت247 ق.آ.د.م

3ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به استرداد هدایای داده شده در دوران نامزدی و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، وفق مادتین1035 و1037 قانون مدنی و نیز مادتین515 و519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده تسبیب

 

 

                                                                                                                 با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                               وکیل خواهاندر صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.