مشخصات‌طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات دوشیزه

خوانده

مشخصات پدر/ جد پدری

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای صدور اجازه ثبت ازدواج به لحاظ عدم امکان اخذ اجازه از پدر/ جد پدری

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ  تصویر مصدق شناسنامه موکله    2ـ اظهارنامه ابلاغ شده        3ـ تصویر مصدق شناسنامه همسر آینده          4ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ‌علیکم؛ احتراماً اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولاً؛ با عنایت به اینکه موکله قصد دارد با مرد مورد علاقه خویش ازدواج نماید.

ثانیاً؛ با توجه به اینکه خوانده، چندین سال پیش به خارج از کشور مهاجرت نموده و ظاهراً پناهنده شده است؛ در نتیجه به لحاظ عدم امکان مسافرت او به ایران و همچنین عدم امکان صدور اجازه کتبی که بتوان وفق مقررات قانونی به تصدیق امضاء کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت وی رساند، استیذان از خوانده برای موکله غیرممکن است.

ثالثاً؛ با ملاحظه اینکه موکله، احتیاج به ازدواج دارد و هرگاه دادگاه صلاح بداند نسبت به معرفی کامل مردی که موکله می‌خواهد با او ازدواج دائم با صداق و شرایط معین نماید، اقدام خواهد شد.

رابعاً؛ با نظر به اینکه وفق ماده1044 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: « در صورتیکه پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید» و تبصره ذیل همان ماده که مقرر میدارد: «ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه ... می‌باشد».

لذا مستدعی است نسبت به صدور حکم مبنی بر اجازه ثبت ازدواج به لحاظ عدم امکان اخذ اجازه از پدر/ جد پدری، در حق موکله، وفق ماده1044 قانون مدنی و همچنین الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل دادگستری، وفق مادتین515 و519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده تسبیب.

 

 

                                                                                                                                        با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                                      وکیل خواهاندر صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.