مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات زوجه

خوانده

مشخصات زوج

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به لحاظ عنن خوانده وفق بند2 ماده1121 و ماده1131 قانون مدنی

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق عقدنامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران       2ـ تصویر مصدق شناسنامه زوجه    3ـ  تصویر مصدق مدارک پزشکی   4ـ کارشناسی (ارجاع امر به پزشکی قانونی)          5 ـ شهادت شهود           6 ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکله و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا"؛ با نظر به اینکه خوانده، مبتلاء به عنن می‌باشد بطوریکه نامبرده، عمل زناشویی را حتی یکبار هم انجام نداده است و این امر، از طریق ارجاع امر به پزشکی قانونی، قابل احراز است.

مضافا" بر اینکه تصویر مصدق مدارک پزشکی پیوستی نیز دلالت بر این موضوع دارد.

ثالثا"؛ با لحاظ اینکه موکله، اخیرا" از عیب مذکور در خوانده اطلاع یافته و فورا" اقدام به طرح دعوی حاضر نموده است و این امر، از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ثالثا" مکرر؛ با لحاظ اینکه موکله، مدت مدیدی است از این عیب خوانده رنج می‌برد لیکن علم و اطلاع از حق خویش مبنی بر فسخ نکاح نداشته و حتی از اجرای فوری این حق نیز بی‌اطلاع بوده است و این امر، از میزان تحصیلات موکله و محیط اجتماعی محل زندگی وی قابل احراز است.

علاوه بر اینکه این امر، از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی (پزشکی قانونی) به منظور احراز عیب اعلامی در خوانده، وفق مواد257 لغایت269 ق.آ.د.م

2ـ صدور قرار استماع شهادت شهود وفق مواد229 لغایت247 ق.آ.د.م

3ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به لحاظ عنن خوانده وفق بند2 ماده1121 و ماده1131 قانون مدنی

 

                                                                                                                        با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                     وکیل خواهاندر صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.