برای هر نوع دعوای قابلِ ارجاع به مرکزِ داوری، این مرکز فهرستِ داورانِ تخصصی را ثبت نموده تا داوران تخصصی در رشته هایی که با تجربه و تحصیلاتشان هماهنگ است تعیین گردیده و معرفی شوند .

اصولا هر مرکز داوری وقتیکه اصحابِ دعوی با تراضی دعاویِ خود را بدان ارجاع نمایند می بایستی در انتخاباتِ داوران، با منتهای بی طرفی و صرفاً بر اساس صلاحیتِ تخصصیِ آنان اقدام نماید.

در تنظیم اساسنامه مرکز داوری کانون وکلای دادگستری از سه طریق، حصول این منظور مدنظر قرار گرفته است:

 اولا؛ دعاوی به رشته های تخصصی تقسیم گردیده اند تا هر دعوایی بر اساس سوابق تجربی و تخصصی داوران بدانها ارجاع گردد.

 دوما؛ فهرستی از داوران متخصصی در رشته های مختلف از پیش فراهم شده و نام آنان در اختیار عموم مراجعین قرارمی­ گیرد این فهرست گاه به گاه با حذف بعضی از نامها و درج اشخاص جدید توسط هیات امنا مورد تجدید نظر قرار می گیرد ولی هیات امنا نمی تواند داورانی را خارج از کسانی که نامشان در فهرست درج شده است تعیین نماید.

ثالثا؛ پس از وصول درخواست تعیین داور هیات امنا (که اعضا آن از حقوقدانان مورد اعتماد جامعه می­باشند) با بررسی صلاحیتِ داوران، یکنفر را از بین فهرستِ داوران تعیین می نمایند و با توجه به اینکه همه داوران تخصصی از بین وکلائی که لاقل از لحاظ تجربی صلاحیت انتخاب شدن به عضویت هیات مدیره کانون را دارند انتخاب شده اند می ­توان اطمینان حاصل کرد که آراء داوریِ صادره توسطِ مرکز، کمتر ممکن است ایرادات شکلی و قانونی داشته باشد و مشکلِ عدمِ تنفیذ رأی توسطِ مرجعِ قضایی نیز به حداقل کاهش می­ یابد.