موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

مورد وکالت: مراجعه  به  شرکت  مخابرات  ایران  و هر یک  از مناطق  و ادارات  وابسته  تابعه  به  منظور قبول  مصالحه  و انتقال تلفن  ثابت  به  شماره …………………. به  نام  وبرای  موکل  و درخواست نصب در هر محل که وکیل اعلام نماید و ارائه و اخذ مدارک  لازم  در خصوص  قبول  این  مصالحه  و تحویل  گرفتن  بوق  با حق  سپردن هرگونه  تعهد تضمین و رضایت  و گواهی  امضا و امضا ذیل اوراق  و اسناد مدارک و دفاتر مربوطه.

حدود اختیارات : وکیل  مرقوم  در انجام  مورد وکالت دارای  اختیارات  تامه  و مطلقه  قانونی  می  باشد و اقدام  و امضا وی  به  منزله  اقدام  و امضای  موکل نافذ و معتبر بوده  و نیازی  به  حضور و کسب  اجازه  مجدد از موکل نخواهد بود. مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر می باشد.


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.