نمونه وکالت نامه قبول مصالحه تلفن

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

مورد وکالت: مراجعه  به  شرکت  مخابرات  ایران  و هر یک  از مناطق  و ادارات  وابسته  تابعه  به  منظور قبول  مصالحه  و انتقال تلفن  ثابت  به  شماره …………………. به  نام  وبرای  موکل  و درخواست نصب در هر محل که وکیل اعلام نماید و ارائه و اخذ مدارک  لازم  در خصوص  قبول  این  مصالحه  و تحویل  گرفتن  بوق  با حق  سپردن هرگونه  تعهد تضمین و رضایت  و گواهی  امضا و امضا ذیل اوراق  و اسناد مدارک و دفاتر مربوطه.

حدود اختیارات : وکیل  مرقوم  در انجام  مورد وکالت دارای  اختیارات  تامه  و مطلقه  قانونی  می  باشد و اقدام  و امضا وی  به  منزله  اقدام  و امضای  موکل نافذ و معتبر بوده  و نیازی  به  حضور و کسب  اجازه  مجدد از موکل نخواهد بود. مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر می باشد.

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.