موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

.مورد وکالت  :  در خصوص  مراجعه  به …………………  وکلیه  ادارات  و مراجع  دولتی  و غیردولتی  و وابسته به دولت  اعم  از اداری، انتظامی  و قضایی  به  منظور پرداخت  مبلغ  و بهای  کالای  خریداری   موکل از شرکت  موصوف  واقدام  به  تحویل  و ترخیص  و بارگیری  کالای  مذکور باستناد آگهی  مزایده  شماره ........................و پرداخت  هزینه های  لازم  و انجام  کلیه  امور و تشریفات  لازم  با حق  امضا ذیل  اوراق  و اسناد و دفاتر و صورتجلسات  و قبوض  انبار  و انجام  کلیه  امور اداری  و حقوقی   موکل  با حق  سپردن  هر گونه  تعهد و تضمین  لازمه  و انجام  کلیه  تشریفات  قانونی  و امضا ذیل  اوراق  واسناد ومدارک  مربوطه.

حدود اختیارات  : وکیل  مرقوم  در انجام  مورد وکالت  دارای  اختیارات  تامه ومطلقه  قانونی  است  . امضا و اقدام  وی  به  منزله  امضا و اقدام   موکل نافذ و معتبر بوده  و نیازی  به  حضور و کسب  اجازه  مجدد  موکل نخواهد بود. مفاد این  برگ  فقط در نفس  وکالت  موثر است. 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.