موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

موردوکالت : مراجعه به اداره گذرنامه نیروی انتظامی دفاتر پستی  دفاتر پلیس  +  10 و دفاتر اسناد رسمی  و هر یک  ازنهادها و ادارات  وابسته  و تابعه  به منظور تقاضا و اخذ گذرنامه موکل  اعم از اصل یا المثنی، تقاضا و اخذ و تکمیل و ارائه فرمهای مربوطه و تحویل  آن  به مراکز مذکور به همراه  مدارک لازم انجام گواهی امضا و اخذ گذرنامه مربوطه و دادن رسید ایصال آن به موکل و پرداخت هزینه های مربوطه با حق سپردن هر گونه تعهد تضمین و رضایت و امضا ذیل اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر مربوطه.

حدود اختیارات : وکیل مرقوم  در انجام  مورد وکالت جزئا یا کلا در انجام  مورد وکالت دارای  اختیارات  تامه  و مطلقه  قانونی  می باشد و امضا و اقدام  وی به منزله امضاء و اقدام  موکل  نافذ و معتبر است و مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است. 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.