موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

 موردوکالت : در خصوص مراجعه به ادارات اجرائیات  شماره گذاری  راهنمائی  و رانندگی  امور اقتصادی  و دارائی  تهران  و سایر شهرستانها و کلیه ادارات  و دوایر دولتی  وغیر دولتی وابسته به  منظور تقاضا واخذ گواهی مالیات بر مشاغل یکدستگاه ................................. پرداخت هزینه ها و اخذ مفاصا حساب و دادن رسید و امضاء ذیل اوراق و اسناد مربوطه.

حدوداختیارات : وکیل مرقوم درانجام مورد وکالت  دارای اختیارات تامه و مطلقه قانونی می باشد و اقدام و امضا وی بمنزله اقدام و امضا شخص موکل نافذ و معتبر است و نیازی به  حضور و کسب  اجازه  مجدد از موکل نمی باشد. مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت موثر است.


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.