موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

مورد وکالت :مراجعه  به  هر یک  از بانکها و افتتاح  حساب  بنام  و برای  موکل  و برداشت  هر مبلغ  وجه  از حساب  یاد شده  و همچنین  در صورت  نیاز ارائه هر نوع مدارک و اوراق و اسناد مورد نیاز و تقاضای  اخذ وام  اعم  از ازدواج  و تنظیم  هر نوع  قرارداد ( طبق  عقود اسلامی) و در صورت  نیاز حضور در دفاتر اسناد رسمی  و قبول  کلیه  تعهدات  و شروط و مواد مندرج  در قراردادها و امضای  ذیل  اوراق  و دفاتر و پرداخت  کلیه  دیون  دولتی  و انجام  سایر تشریفات قانونی  تا اخذ نتیجه و تحصیل  وام  تعیین  شده و انجام گواهی امضاء و سپردن تعهدات مربوطه و امضاء ذیل اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر مربوطه.

حدود اختیارات  : وکیل  نامبرده  در انجام  امور مورد وکالت  از طرف موکل  دارای  اختیارات  تام  و مطلقه  بوده  و امضا و اقدام  وکیل  بمنزله امضا و اقدام  موکل  نافذ و معتبر  می باشد.


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.