موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

موردوکالت : درخصوص  مراجعه به کلیه ادارات  ومراجع  دولتی  و وابسته به دولت  اعم از اداری انتظامی قضائی با حق  مراجعه و مداخله درکلیه امور دادرسی  در تمام  محاکم  دادگستری  و در هر مرحله از امر دادرسی  همچنین  مراجعه به هر یک  از دوایر ثبت و دارایی و عنداللزوم حضور در هر یک  از دادگاهها اعم  از بدوی  و تجدید نظر به منظور به وثیقه گذاردن ........................................ به نفع ................... و انجام  کلیه اقدامات جاری  جهت  تامین  قرار دادگاه و انجام  کلیه امور اداری و حقوقی موکل با حق  سپردن  هر گونه تعهد و تضمین  لازمه و انجام  کلیه تشریفات  قانونی و امضا ذیل اوراق  و اسناد و مدارک  مربوطه . 

حدود اختیارات : وکیل مرقوم  درانجام مورد وکالت  دارای اختیارات  تامه و مطلقه قانونی می باشد و اقدام  و امضا وی  به منزله اقدام  و امضاء شخص موکل نافذ و معتبر است  و نیازی  به حضور و کسب  اجازه مجدد از موکل  نمی  باشد. مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر است.


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.