موکل : آقای / خانم .................................... فرزند : ...............................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از ............................ به شماره ملی ................................. ساکن ........................................................

 وکیل : آقای / خانم .................................... فرزند : ..................................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از ............................ به شماره ملی ................................. ساکن .......................................................

مورد وکالت  : مراجعه  به راهنمایی و رانندگی  نیروی انتظامی دفاتر پستی  دفاتر پلیس  +  10 و دفاتر اسناد رسمی  و هر یک  از نهادها و ادارات  وابسته  و تابعه  به  منظور تقاضا واخذ گواهی  نامه رانندگی  موکل  اعم  ازاصل  یا المثنی  تقاضا و اخذ و تکمیل  و ارائه فرمهای مربوطه  و تحویل  آن  به  مراکز مذکور به  همراه  مدارک  لازم  انجام  گواهی  امضا و اخذ گواهی  نامه  مربوطه و دادن  رسید و ایصال  آن  به  موکل  و پرداخت  هزینه های مربوطه  باحق  سپردن  هرگونه  تعهد تضمین  و رضایت و امضا ذیل  اوراق  و اسناد و مدارک و دفاتر مربوطه.

حدود اختیارات  :  ..... مرقوم  در انجام  مورد وکالت  جزئا یا کلا در انجام  مورد وکالت دارای  اختیارات  تامه  و مطلقه  قانونی  می  باشد و امضا و اقدام  وی  به  منزله امضا و اقدام  ............. نافذ و معتبراست  و مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت موثر است.


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.