موکل : آقای / خانم ................................ فرزند .................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ............................... فرزند .................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

مورد وکالت  :  مراجعه  به  صندوق  امانات  بانک   ...............  و با حق  برداشت  هر گونه وجه  نقدی  و غیر نقدی  و هر گونه  مدارک  و اسناد و اشیا و هر چه  که  در ان  باشد و دریافت  ان  و دادن  هر گونه  رسید و امضا با اختیار تام  و عام  از صندوق  تحت اختیار موکل ................ تحت  شماره   .................  و استفاده  از محتویات  ان  با میل  و اراده  وکیل و دخل و تصرف  در آن  و بطور کلی  اختیارات  وکیل  در کلیه  موارد همانند  اختیارات موکل  و امضا و اقدام وی می باشد. 

حدود اختیارات : وکیل  مرقوم  در انجام  مورد وکالت  جانشین  رسمی  و قانونی  و تام  الاختیار موکل  بوده  و کلیه  اعمال  و اقدام  و امضای  وکیل  در انجام  مورد وکالت  به  منزله  عمل و اقدام  و امضای  موکل نافذ و موثر و مفاد این  ورقه  فقط در نفس  وکالت  معتبر است.


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.