موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

مورد وکالت: اقدام  به تاسيس  و تشکيل  و به ثبت  رسانيدن  هرنوع  شرکت  تجاري  و بازرگاني  و موسسه مالي  و اعتباري  در قلمرو دولت  جمهوري  اسلامي  ايران  و مناطق آزاد تجاري  و ويژه اقتصادي  با مشارکت  و سرمايه  گذاري  موکل  تحت  هر نام  و هر نوع شرکت اعم از سهامي  عام  و خاص  يا مسئوليت  محدود و تضامني  و مختلط و نظاير آن  و به تصويب  رسانيدن  اساسنامه  و نشر آگهي  و اعلام  پذيره نويسي  تعيين  سمت  براي  موکل مراجعه به اداره ثبت  شرکتها و ادارات  امور اقتصادي و دارايي و شرکت  هاي  بيمه و ادارات  بيمه  و ساير مراجع  دولتي  اخذ گواهي ها، مجوزها، پاسخ  استعلامها، اخذ دفاتر قانوني شرکت،  ساختن  مهر و نشر آگهي در روزنامه رسمي،  اصلاح  آگهي  ها، امضاي ذيل دفاتر سهام و دفاتر شرکت و اخذ کليه  مفاصا حسابها و انجام کليه امور مندرج نسبت به شرکت موکل و تغيير محل ثبت و مرکز فعاليت از شهرستان به تهران  یا به مناطق آزاد و انجام  کليه تشريفات  اداري  وثبتي  مربوط عنداللزوم  مراجعه به ادارات  دارايي  شهرداري  ثبت  اسناد و املاک  دفاتر اسناد رسمي به منظور انجام  کليه  تشريفات  اداراي و قانوني و اخذ مفاصا حسابها و سپردن تعهدات و پرداخت هزينه هاي  قانوني و جاري و امضا ذيل  اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر مربوطه. 

حدوداختیارات  : وکیل  نامبرده  درانجام  مورد وکالت  و لوازم  آن  دارای  اختیارات تامه  و مطلقه  قانونی  بوده  و اقدام  و امضا ایشان  به  منزله  اقدام  و امضا موکل  نافذ و معتبر است. مفاد این  سند فقط درنفس  وکالت  موثر است. 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.