موکل : آقای / خانم ....................... فرزند .................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ...................... فرزند ................ بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

مورد وکالت  : مراجعه  به  مراکز تعویض پلاک راهنمائی و رانندگی  نیروی  انتظامی  به  منظورفک پلاک  از یکدستگاه .................. به  شماره .............. منصوبه  بر روی  یک  دستگاه    .................... و عنداللزوم اخذ معاینه فنی و گواهی عدم خلاف و اخذ پلاک انتظامی  به نام  هر شخص حقیقی  یا حقوقی  حتی  شخص  موکل  و نصب  بر کامیون  فوق  الذکر. عنداللزوم مراجعه به هریک  از پارکینگهای نیروی انتظامی  به منظور ترخیص کامیون  فوق  و پرداخت هزینه ها و جرایم و دادن رسید و حمل به مقصد موکل همچنین اجازه فعالیت و کار مجاز با کامیون فوق در چارچوب قوانین و مقررات کشور و پرداخت مالیات و عوارض مربوطه عند الزوم بیمه نمودن خودروی فوق به هر میزان و مبلغ و تحت هر عنوان که وکیل صلاح و مقتضی بداند با حق  پرداخت مبالغ موضوع خسارتهای احتمالی به صورت  نقد یا اسناد تجاری با حق  سپردن هرگونه تعهد تضمین و رضایت و پرداخت هزینه های  قانونی وامضا ذیل اوراق و اسناد و مدارک مربوطه  .  

حدود اختیارات  :  وکیل  مرقوم  در انجام  مورد وکالت  با حق  توکیل  به  غیر ولو کرارا دارای  اختیارات تامه و مطلقه قانونی  می باشد و امضا و اقدام  وی  به  منزله  اقدام و امضا موکل نافذ و معتبر می باشد. مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر است.


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.