موکل : آقای / خانم ............................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ................................ فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

 مورد وکالت  :  مراجعه  به  ادارات  راهنمایی  و رانندگی  نیروی  انتظامی و مراکز تعویض  پلاک  ناجا در خصوص فک  و تحویل پلاک انتظامی  موکل منصوبه  بر روی  یک  دستگاه  موتورسیکلت ...................... واخذ پلاک  انتظامی  جدید به  نام  هر شخصی  که وکیل  صلاح  و مقتضی  بداند حتی  به  نام  شخص  وکیل  ونصب  آن  بر روی موتورسیکلت موصوف  همچنین  عنداللزوم  اخذ گواهی  عدم  خلاف  ومعاینه  فنی  نسبت  به  موتورسیکلت موصوف  با حق  امضا ذیل  اوراق  و اسناد و مدارک  مربوطه  و پرداخت  هزینه ها و سپردن هر گونه تعهد و تضمین لازم و انجام  کلیه تشریفات  اداری و قانونی  مورد وکالت.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم  در انجام  مورد وکالت  با حق  توکیل  به  غیرولو کرارا دارای  اختیارات  تامه  ومطلقه  قانونی  می باشد و امضا و اقدام  وی  به  منزله  اقدام وامضا موکل نافذ و معتبر می  باشد. مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر است 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.