نمونه وکالت نامه کاری و تعویض پلاک موتورسیکلت

موکل : آقای / خانم ............................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ................................ فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

 مورد وکالت  :  مراجعه  به  ادارات  راهنمایی  و رانندگی  نیروی  انتظامی و مراکز تعویض  پلاک  ناجا در خصوص فک  و تحویل پلاک انتظامی  موکل منصوبه  بر روی  یک  دستگاه  موتورسیکلت ...................... واخذ پلاک  انتظامی  جدید به  نام  هر شخصی  که وکیل  صلاح  و مقتضی  بداند حتی  به  نام  شخص  وکیل  ونصب  آن  بر روی موتورسیکلت موصوف  همچنین  عنداللزوم  اخذ گواهی  عدم  خلاف  ومعاینه  فنی  نسبت  به  موتورسیکلت موصوف  با حق  امضا ذیل  اوراق  و اسناد و مدارک  مربوطه  و پرداخت  هزینه ها و سپردن هر گونه تعهد و تضمین لازم و انجام  کلیه تشریفات  اداری و قانونی  مورد وکالت.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم  در انجام  مورد وکالت  با حق  توکیل  به  غیرولو کرارا دارای  اختیارات  تامه  ومطلقه  قانونی  می باشد و امضا و اقدام  وی  به  منزله  اقدام وامضا موکل نافذ و معتبر می  باشد. مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر است 

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.