مادر می تونه حق حضانتش رو ساقط کنه؟

پرسش

آیا در بدو تولد مادر می تواند با سلب حق حضانت خود، حضانت بچه رو به پدرش بده؟

پاسخ مشاور

بله حق حضانت قابل اسقاط است.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان