انتقال اموال به همدیگر بدون محدویت زمانی

پرسش

باسلام.بنده به اتفاق همسرم یک باب آپارتمان بصورت 3 دانگ 3 دانگ خریده ایم.چکار کنیم که حتی پس از مرگ مان ، کسی که زنده است بدون مانع قانونی 3 دانگ همسر فوت شده را به نام خودش کند ( قبل از فوت یکی ، هردو موافق این کار باشند ) راه قانونی چی می باشد.

پاسخ مشاور

 برای این منظور می توانید هر کدامتان سهم خود را با سند رسمی صلح عمری -یعنی حفظ حق بهره مندی هر یک از شما تا پایان عمر - به دیگری  واگذار کنید. گرچه با پرسش از دفترخانه تنظیم اسناد رسمی احتمالا می توانید راهکارهای مناسب دیگری نیز  بیابید،

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان