اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی

هیأت وزیران در جلسه 19 /9 /1396 به پیشنهاد شماره 93354 مورخ 28 /5 /1396 وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره ماده (13) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی- مصوب 1395 – اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی
مصوب 1396,09,19با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1- در این اساسنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف - قانون: قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی – مصوب 1395–

ب - وزارت: وزارت آموزش و پرورش

پ - مؤسسان: مؤسسان مدارس غیردولتی

ت - صندوق: صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی

ث - سازمان: سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی

ماده 2 - به منظور حمایت از مؤسسان با اولویت مناطق محروم، صندوق توسط وزارت با مشارکت مؤسسان و بخش غیردولتی به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی و با شخصیت حقوقی مستقل ایجاد می شود.

ماده 3 - سرمایه اولیه صندوق مبلغ بیست میلیارد (000 /000 /000 /20) ریال است که از محل کمک موضوع ماده (13) قانون و مشارکت مؤسسان تأمین می شود.

ماده 4 - مرکز اصلی صندوق، تهران است و می تواند با تصویب هیأت امنا در داخل کشور نمایندگی تأسیس نماید.

ماده 5 - صندوق از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود فعالیت می کند.

ماده 6 – موضوع و حدود فعالیت صندوق به شرح زیر است:

الف - اعطای تسهیلات در راستای اهداف صندوق به مؤسسان در مواجهه با موقعیت های بحرانی با تصویب هیأت امنا.

ب - تقویت سرمایه گذاری در فعالیت های مرتبط با مدارس غیردولتی برای افزایش ظرفیت های توسعه مدارس غیردولتی از طرق زیر:

1- اعطای تسهیلات به مؤسسان برای خرید و تملک ساختمان، احداث بنا، اجاره، نوسازی، مقاوم سازی و تبدیل به احسن نمودن و توسعه و تجهیز مدارس غیردولتی برای دستیابی به استانداردهای آموزشی و پرورشی.

2- اعطای تسهیلات برای تکمیل و راه اندازی ساختمان های ناتمام و آماده بهره برداری که مطابق قوانین و مقررات به مؤسسان به منظور تأسیس و راه اندازی مدارس غیردولتی واگذار می شود.

پ - تأمین بخشی از حق بیمه سهم مؤسس و کارکنان غیررسمی مدارس غیردولتی از محل اعتبارات صندوق در صورت وجود اعتبار تا سقف تعیین شده توسط هیأت امنا.

ت - برنامه ریزی و مدیریت منابع مالی صندوق با هدف افزایش توانمندی و ظرفیت مؤسسان.

ث - کمک به تأمین بخشی از شهریه دانش آموزان مستعد بی بضاعت و ایتام با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.

ماده 7- ارکان صندوق عبارت از:

الف - هیأت امنا

ب - هیأت مدیره

پ - مدیرعامل

ت - بازرس قانونی (حسابرس)

ماده 8- هیئت امنا مرکب از افراد زیر است:

الف - وزیر آموزش و پرورش (رییس هیأت امنا)

ب - وزیر امور اقتصادی و دارایی

پ - رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

ت - معاون وزیر و رییس سازمان (دبیر هیأت امنا)

ث - سه نفر از مؤسسان به انتخاب شورای هماهنگی مؤسسان کشوری و با حکم وزیر آموزش و پرورش.

تبصره 1 - مدت عضویت اشخاص موضوع بند (ث)، دو سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 2 - جلسات هیأت امنا با حضور حداقل پنج نفر از اعضا تشکیل خواهد شد و تصمیمات آن با رأی موافق چهار نفر از اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

تبصره 3 - جلسات عادی هیأت امنا حداقل سالی دو بار و به دعوت دبیر هیأت امنا و جلسات فوق العاده به پیشنهاد هر یک از اعضای هیأت امنا، مدیرعامل یا بازرس قانونی با تأیید رییس هیأت امنا به دعوت دبیر هیأت امنا تشکیل خواهد شد.

تبصره 4 - اعضای هیأت امنا نمی توانند همزمان عضو هیأت مدیره صندوق باشند.

ماده 9- وظایف و اختیارات هیئت امنا به شرح زیر است:

الف - بررسی و تصویب خط مشی و سیاست های کلان صندوق

ب - رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش عملیات سالیانه هیأت مدیره و تصویب ترازنامه

پ - بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می شود.

ت - انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره

ث - رسیدگی به گزارش های واصله از سوی بازرس قانونی

ج - انتخاب و عزل بازرس قانونی

چ - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه صندوق و ارایه آن به هیأت وزیران جهت تصویب

ح - تعیین شیوه و نحوه جذب منابع مالی صندوق

خ - تعیین حق السهم مؤسسان جهت مشارکت در صندوق

د - تعیین حق الزحمه حضور در جلسات و پاداش اعضای هیأت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط

ذ - تصویب آیین نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی مورد نیاز صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط

ر - اتخاذ تصمیم نسبت به وصول مطالبات معوقه

ز - اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق و ارایه آن به هیأت وزیران جهت تصویب

ژ - نظارت بر عملکرد هیأت مدیره و عملیات اجرایی صندوق

س - اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و صلح و سازش با رعایت اصل (139) قانون اساسی

ش - تصویب ساختار و تشکیلات کلان صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط

ص - اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال صندوق و ارایه آن به هیأت وزیران برای طی مراحل قانونی

ض - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد موضوع فعالیت صندوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می شود.

ماده 10- هیئت مدیره مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است که با پیشنهاد رییس سازمان و تأیید هیئت امنا به مدت دو سال انتخاب می شود. انتخاب مجدد اعضا بلامانع است.

تبصره 1 - دو نفر از اعضای هیأت مدیره از بین مؤسسان مدارس غیردولتی و دو نفر از بین افراد دارای حداقل پنج سال سابقه در امور مالی و آموزشی انتخاب می شوند.

تبصره 2 - پس از انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره در صورتی که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده باشد، هیأت مدیره فعلی تا انتخاب هیأت مدیره جدید به وظایف خود در صندوق ادامه می دهد و مسئولیت اداره امور صندوق را بر عهده خواهد داشت.

تبصره 3 - هیأت مدیره در اولین جلسه، رییس و نایب رییس را از بین اعضای خود برای مدت دو سال انتخاب می کند.

ماده 11 - جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی دو بار و در صورت ضرورت با دعوت رییس هیأت مدیره یا مدیرعامل با حضور اکثریت اعضا تشکیل می شود و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 12- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:

الف - اجرا و پیگیری برنامه ها و طرح های مصوب هیأت امنا

ب - تهیه و تنظیم بودجه و برنامه تفصیلی صندوق جهت ارایه به هیأت امنا برای تصویب

پ - ارایه دستورالعمل ها و آیین نامه های مورد نیاز برای اداره صندوق به هیأت امنا برای تصویب

ت - ارایه پیشنهاد در خصوص تغییر یا اصلاح مفاد اساسنامه به هیأت امنا

ث - افتتاح حساب جاری و سپرده نزد بانک ها

ج - ارایه گزارش عملکرد سالیانه صندوق و تنظیم ترازنامه جهت بررسی و تصویب هیأت امنا

چ - انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیماً یا به اعتبار تصدی اداره امور بر عهده هیأت مدیره است.

ماده 13- مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است که توسط هیئت مدیره از میان اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رییس هیئت مدیره منصوب می شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

تبصره 1 - مدیرعامل نمی تواند به طور همزمان عضو هیأت امنا یا رییس هیأت مدیره باشد.

تبصره 2 - مدیرعامل در صورتی که خارج از اعضای هیأت مدیره انتخاب شود، می تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

ماده 14- وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است:

الف - اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت امنا و هیأت مدیره و انجام کلیه اموراداری و جاری و عملیاتی موضوع فعالیت صندوق

ب - نمایندگی صندوق در قبال مراجع اداری، قضایی، ثبتی و اشخاص ثالث با حق توکیل به غیر

پ - طرح و تعقیب دعاوی اعم از حقوقی (مدنی)، کیفری، ثبتی و استرداد آن با حق توکیل به غیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط

ت - تهیه برنامه و پیش بینی بودجه سالانه و تنظیم صورت های مالی مربوط و سایر گزارش ها و ارایه آن به هیأت مدیره

ث - اقدام در جهت وصول مطالبات صندوق و پیگیری مطالبات مشکوک الوصول

ج - سایر اموری که در راستای سیاست ها، وظایف و اختیارات تعیین شده برای پیشبرد اهداف صندوق ضروری است.

چ - وظایف و اختیاراتی که هیأت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مدیرعامل تفویض می نماید.

ماده 15 - چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر صندوق معتبر خواهد بود.

ماده 16 - هیأت امنا یکی از حسابرسان یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به عنوان بازرس قانونی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد.

ماده 17- وظایف بازرس قانونی (حسابرس) به شرح زیر است:

الف - بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و ارایه گزارش به هیأت امنا

ب - گزارش تخلفات احتمالی هیأت مدیره و مدیرعامل به هیأت امنا

پ - انجام سایر وظایف و تکالیف مندرج در قوانین و مقررات ذی ربط

تبصره 1 - بازرس قانونی می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کند.

تبصره 2 - همه اسناد و مدارک صندوق اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان بدون قید و شرط توسط هیأت مدیره صندوق باید جهت بررسی در دسترس بازرس قانونی قرار گیرد.

تبصره 3 - بازرس قانونی حق مداخله در امور اجرایی و معاملات صندوق را ندارد، اما می تواند نظرات خود را کتباً به مدیرعامل یا هیأت مدیره اطلاع دهد.

ماده 18- منابع مالی صندوق عبارتند از :

الف - کمک های مالی دولت، موضوع ماده (13) قانون و سایر کمک های دولت یا وزارت از محل اعتبارات مصوب مربوط

ب - منابع مالی جذب شده از بخش های غیردولتی، نهادهای اقتصادی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پ - هدایای مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

ت - وجوه مربوط به سهم مشارکت مؤسسان

ث - وجوه حاصل از کارمزد تسهیلات اعطایی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (6) این اساسنامه با رعایت قوانین مربوط پس از اخذ موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ج (اصلاحی 18/11/1396)- سپرده گذاری بخش غیردولتی به صورت قرض الحسنه در صندوق با اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 19 - سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع می شود و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد، به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری