آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استان

آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استان
(مصوب جلسه ۵۸۱ مورخ ۲۹ /۱ /۱۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۸۱ مورخ ۲۹ /۱ /۱۳۸۵ آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استان را به شرح زیر تصویب کرد:

مقدمه
درعصر حاضر با توجه به این که نقش و نیروی اجتماعی فرهنگ نسبت به گذشته به مراتب افزون تر شده است، ضرورت هماهنگی و همسویی صاحب نظران، کارشناسان و برنامه ریزان فرهنگی کشور با نیازهای فرهنگی جامعه نیز بیشتر احساس می شود.
براین اساس شورای فرهنگ عمومی استان در مرکز هر استان با هدف شناخت و اطلاع از وضع فرهنگ عمومی و اصلاح و ارتقای آن و نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی زیر نظر شورای فرهنگ عمومی کشور تشکیل می شود.

ماده ۱ـ وظایف شورای فرهنگ عمومی استان

الف ـ شناخت و اطلاع از وضع فرهنگ عمومی:

۱ـ مطالعه، تجزیه و تحلیل و ارزیابی سالانه وضع فرهنگ عمومی استان بر اساس شاخص های تدوین شده در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور.

۲ـ شناسایی و ارزیابی علمی، پیش بینی و رصد موضوعات اجتماعی و فرهنگی فراگیر استان.

۳ـ انجام تحقیقات مرتبط با فرهنگ عمومی استان و تحلیل و ارزیابی نتایج تحقیقات علمی انجام شده، به منظور دسترسی به راهکارهای مناسب جهت حل مسائل فرهنگی.

۴ ـ شناسائی، سنجش استعدادها، قابلیت ها و توانمندی های فرهنگی استان.

۵ـ بررسی و اظهار نظر نسبت به موضوعات، طرح ها و گزارش هایی که از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور به شورای فرهنگ عمومی استان ارجاع می شود.

ب ـ اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی:

۱ـ تهیه و تدوین و پیشنهاد طرح های عملیاتی و کاربردی برای بهبود شاخص های فرهنگ عمومی استان.

۲ـ تلاش در جهت ایجاد همکاری، هماهنگی و همسویی بین دستگاه های دولتی و غیردولتی و مجریان فرهنگی استان در زمینه ساماندهی برنامه های فرهنگی استان.

۳ـ اتخاذ شیوه های تشویقی در استان به منظور شکوفایی فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف.

۴ـ برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و تدوین شیوه نامه های لازم جهت ایفای وظایف در چارچوب سیاست های شورای فرهنگ عمومی.

ج ـ نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور:

۱ـ برنامه ریزی درجهت اجرای مصوبات ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور در استان ها.

۲ـ ارزیابی روند اجرایی سیاست ها و برنامه های فرهنگی در استان.

ماده ۲ـ اعضای شورای فرهنگ عمومی استان

۱ـ امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس شورا.

۲ـ استاندار به عنوان نایب رئیس شورا.

۳ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان.

۴ـ مدیر کل سازمان صدا و سیمای مرکز استان.

۵ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان.

۶ـ یک نفر از رؤسای دانشگاه های مرکز استان به انتخاب مجمع رؤسای دانشگاههای مرکز استان.

۷ـ رئیس سازمان آموزش و پرورش استان.

۸ـ مدیر کل اطلاعات استان.

۹ـ مدیر کل تربیت بدنی استان.

10(اصلاحی 05/08/1388)ـ معاون برنامه ریزی استانداری

۱۱ـ شهردار مرکز استان.

۱۲ـ فرمانده نیروی انتظامی مرکز استان.

13(اصلاحی 05/08/1388)ـ فرمانده سپاه استان

۱۴ـ رئیس جهاد دانشگاهی مرکز استان.

۱۵ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان.

۱۶ـ رئیس کل دادگستری استان.

۱۷ـ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان که مسئولیت دبیری شورا را نیز عهده دار است.

۱۸ـ یک نفر از رؤسای نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای استان به انتخاب مجمع نهاد نمایندگی استان.

۱۹ـ مسئوول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان.

۲۰ـ مسئول دفتر رسیدگی به امور مساجد استان یا یک نفر از ائمه جماعات فعال به پیشنهاد امام جمعه.

۲۱ـ یک نفر از ارباب جراید استان به پیشنهاد مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و تأیید شورای فرهنگ عمومی استان.

۲۲ـ سه نفر از شخصیت های معتبر فرهنگی و هنری استان (حداقل یک نفر از خواهران) به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی استان.

23(الحاقی 05/08/1388)-عضویت مدیرکل کتابخانه های عمومی استان

تبصره ۱- مدت عضویت اعضای مندرج در بندهای ۲۱ و ۲۲ دو سال و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۲- احکام اعضای شورای فرهنگ عمومی استان توسط رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) صادر می شود.

تبصره ۳- شورای فرهنگ عمومی استان می تواند در موارد ضروری افراد دیگری را حسب تشخیص در ارتباط با موضوع مورد بررسی، بدون حق رأی به شورا دعوت نماید.

تبصره ۴- حضور اعضای حقوقی شورای فرهنگ عمومی استان در جلسات الزامی است و حضور نماینده مورد قبول نیست.

ماده ۳ـ وظایف دبیرخانه

۱ـ دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان در ادارة کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تشکیل می شود و تحت نظارت دبیر شورا فعالیت می کند.

۲ـ دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان به صورت مستمر و سالانه گزارش روند اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور و استان و نتایج تحقیقات و تحلیل ها از وضعیت فرهنگ عمومی را برای طرح در شورای فرهنگ عمومی به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور ارسال نماید.

۳ـ دبیرخانه شورا می تواند متناسب با وظایف شورا و یا برحسب مورد، گروه های کار (علمی ـ مشورتی) را با عضویت اعضای شورا و همچنین دعوت از افراد صاحبنظر تشکیل دهد.

۴ـ دبیرخانه شورا موظف است تمهیدات لازم را برای تشکیل جلسات شورا حداقل هر ماه یک بار فراهم نماید.

ماده ۴ـ شورای فرهنگ عمومی استان با توجه به نوع وظایف و اهمیت آن با هیچ یک از شوراها و کار گروه های استان قابل ادغام نیست.

ماده ۵ـ شورای فرهنگ عمومی استان می تواند در هر یک از شهرستانهای تابعه استان، شورای فرهنگ عمومی شهرستان را تشکیل دهد.

تبصره ۱- ترکیب وظایف شورای فرهنگ عمومی شهرستان را شورای فرهنگ عمومی استان تعیین و پس از تأیید شورای فرهنگ عمومی کشور ابلاغ می نماید.

تبصره ۲- احکام اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان توسط رئیس شورای فرهنگ عمومی استان صادر خواهد شد.

ماده ۶- مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان، پس از تأیید رئیس، توسط استاندار ابلاغ می شود.

ماده ۷- دبیر شورای فرهنگ عمومی استان از طریق دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی هماهنگی های لازم را در ارتباط با شورای فرهنگ عمومی کشور به عمل خواهد آورد.

ماده ۸- در صورتی که حیطة تصمیمات یا نتایج مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان از محدودة استان فراتر رود، کسب نظر شورای فرهنگ عمومی کشور الزامی است.

ماده 9- آیین نامه داخلی شورای فرهنگ عمومی استان توسط دبیرخانه تهیه و در شورای فرهنگ عمومی استان تصویب می شود.

ماده ۱۰- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موظف است، بودجه و اعتبارات سالانه مورد نیاز شورای فرهنگ عمومی استان را به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی استان در اعتبارات استان منظور نماید.

ماده ۱۱- دستگاه های عضو جهت مشارکت در فعالیت های شورا موظف به انجام مطالعات، پژوهش ها و تهیه گزارش های کارشناسی مورد نیاز شورا بعد از تصویب شورا خواهند بود.

ماده ۱۲- این آیین نامه در یک مقدمه، ۱۲ ماده و ۶ تبصره در جلسه ۵۸۱ مورخ ۲۹ /۱ /۱۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، و از تاریخ تصویب، جایگزین آیین نامه مصوب ۸ /۱۲ /۱۳۷۳ شورای فرهنگ عمومی می شود.

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی – محمود احمدی نژاد