حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی

نویسنده: دکتر عبدالحمید شمس

شابک: 978-600-02-0421-1

انتشارات: سازمان سمت

تعداد صفحات: 260

سال: 1397

قیمت: 22000 تومان

ّ

کتاب "حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی" نوشته دکتر عبدالحمید شمس و به همت انتشارات سمت چهارمین نوبت چاپ آن در سال 1397 منتشر شد. آقای دکتر عبدالحمید شمس دانشیار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی دکتری تخصصی خود را در گرایش حقوق اقتصادی و اجتماعی در سال 1368 از دانشگاه دوفین فرانسه اخذ نمود. از جمله تألیفات ایشان می توان به مقررات زدایی( در عرصه اقتصادی و اجتماعی) انتشارات سمت 1381، حاکمیت محلی از تراکم زدایی تا تمرکز زدایی و فدرالیزم مرکز آموزش مدیریت دولتی 1391، مدیریت و استراتژی های صنعتی- تجاری و جایگاه دولت در عرصه کسب و کار انتشارات علمی 1390 و ... را نام برد.

علائم تجاری و صنعتی روز به روز از گستردگی و پیچیدگی مشابهات برخوردار می شوند، و موجبی بر بروز تعارضات و مناقشات مالکان آن علائم و نشانه ها می شود. حال در کتاب حاضر سعی شده در قالب چهار قسمت مجزا این مطالب مرتبط با علائم تجاری و صنعتی مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا با ذکر مقدمه ای پیرامون حقوق مالکیت علائم تجاری و صنعتی، کلیاتی در خصوص جایگاه مالکیت صنعتی بیان می شود و سپس در قسمت نخست، با ذکر پیشینه این حوزه، مفاهیم و جوانب علائم تجاری و صنعتی مورد مداقه قرار می گیرد. در قسمت دوم، شروط کیفی و محتوایی علائم تجاری و صنعتی را مورد توجه قرار داده و اصل را بر قانونی بودن علائم قرار داده مگر اینکه خلاف آن اثبات شود، بدین معنا، کسی که علائم و نشانه ای به ثبت می رساند، اصل بر مالکیت ایشان می باشد مگر اینکه شخص دیگر مالکیت و حق ثبت پیشین خود را اثبات کند. سپس در ادامه به ویژگی های علائم تجاری از قبیل شرط تمایز بخشنده، در دسترس بودن و قابلیت تملک علامت تجاری پرداخته و مورد به مورد بررسی نموده است. در قسمت سوم پس از بیان شروط کیفی علائم تجاری، به شروط شکلی اخذ مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی می پردازد؛ ابتدا چگونگی تحصیل حق مالکیت بر علامت تجاری را از طریق ثبت بررسی نموده و سپس اعتبار و عمر حق مالکیت و شرایط اسقاط چنین حقی را مورد بررسی قرار می دهد. نهایتاً در قسمت چهارم آثار حق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی مورد بررسی قرار می گیرد؛ نخستین اثر چنین حقی، بررسی حق انتقال آن محسوب می شود، در واقع ممکن است مالک چنین حقی در مقابل اخذ مبلغی خواستار انتقال حق مالکیت بر علامت بخصوصی را به غیر داشته باشد. دیگر آثار چنین حقی می تواند در قالب وجوه منفی جعل، تقلب ظهور یابد و نویسنده مجازات های چنین نقض قانونی را نیز بررسی نموده است.

در نتیجه نویسنده با بررسی حق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی، به تفصیل شروط کیفی و شکلی این حق را تحلیل نموده و آثار اعمال و اجرای چنین حقی را بیان و چگونگی انتقال این حق و ضمانت اجراهای نقض قانون علائم تجاری از طریق جعل، تقلب و ... را مورد عنایت قرار داده است.