بسمه تعالی

فصل اول:

ماده 1: نام: شرکت تعاونی اعتبار ........................................................... و نوع آن توزیعی است که در این اساسنامه به اختصار «تعاونی» نامیده می‌شود.

ماده 2: اهداف تعاونی:

1-2- ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی.

2-2- تامین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.

3-2- تامین نیازمندی‌های اعتباری و رفاهی اعضاء از جمله کمک هزینه درمانی و وام مسکن.

ماده 3: موضوع فعالیت:

1-3- افتتاح انواع حساب سپرده‌های مختلف و پرداخت وام و تسهیلات اعتباری با دریافت کارمزد در چارچوب مقررات موضوعه و آیین‌نامه‌های مصوب مجمع عمومی منحصرا" برای اعضاء ، با رعایت قوانین مورد اشاره در مواد 14 و 17 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر تعاونی‌های اعتبار، مصوب شورای محترم پول و اعتبار (قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات مرتبط با آن).

2-3- اخذ وام قرض‌الحسنه و تسهیلات اعتباری از بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز.

3-3- اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی.

4-3- تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز.

5-3- انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضاء در حدود امکانات و در چارچوب مقررات.

6-3- خرید سهام اتحادیه تعاونی اعتبار مربوط و خرید اوراق مشارکت دولتی و یا تضمین شده توسط دولت در چارچوب مدیریت نقدینگی شرکت.

تبصره 1: در صورتی که برای انجام هر یک از فعالیت‌های موضوع تعاونی، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.

تبصره 2: تعاونی می‌تواند با رعایت مفاد ماده 8 این اساسنامه وام به اعضاء را به نحوی که در آیین‌نامه مصوب مجمع عمومی تعیین می‌گردد پرداخت نماید.

تبصره 3: افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری و حساب‌های مشابه (حساب‌هایی که وجه آن‌ها توسط اشخاص ثالث قابل دریافت باشد) ممنوع است.

ماده 4: حوزه عملیات تعاونی ........................................ می‌باشد. (نام روستا، شهر، شهرستان و استان نوشته شود)

ماده 5: مدت تعاونی از تاریخ ثبت نامحدود است.

ماده 6: مرکز اصلی عملیات تعاونی......................................................................................... و نشانی  آن : ....................... ................................................................................................................... ............................. است. هیات مدیره می‌تواند با اخذ مجوز کتبی از بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به ایجاد شعبه نموده و یا عندالاقتضا در مورد تغییر محل آن اقدام کند.

1-6- مکان استقرار و فعالیت شرکت تعاونی اعتبار کارمندی و یا کارگری صرفا" در داخل فضای اداری سازمان ذیربط محدود می‌شود و حق استقرار و فعالیت در خارج از فضای اداری سازمان بدون کسب مجوز از بانک مرکزی را ندارد.

2-6- هر نوع فعالیت تبلیغاتی در خارج از مکان استقرار شرکت مطلقا" ممنوع است.

3-6- هر نوع فعالیت تبلیغاتی از طریق رسانه‌های عمومی و وسایل ارتباط جمعی و ... مطلقا" ممنوع است.

 

ماده 7: سرمایه اولیه تعاونی مبلغ .............................. ریال است که به ........... سهم ............... ریالی منقسم گردیده است؛ که مبلغ .............................. ریال آن قبل از تاسیس پرداخت و مابقی آن در تعهد اعضاء می‌باشد که می‌بایست ظرف مدت ..............................  پرداخت شود.

 ( بموجب دستور العمل اجرایی تاسیس وفعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار مصوب شورای پول و اعتبار حداقل سرمایه تعاونی اعتبار 000/000/200 میلیون ریال است )

تبصره 1: چنانچه سرمایه اولیه تعاونی معادل حداقل سرمایه تعیین شده توسط بانک مرکزی باشد در این صورت می‌بایست هنگام تاسیس تعاونی، تماما" پرداخت شود.

تبصره 2: در صورتیکه سرمایه اولیه تعاونی بیش از سرمایه مصوب بانک مرکزی باشد، اعضاء می‌توانند به ازاء مبلغ مازاد، حداکثر دو سوم مبلغ اسمی سهامی را که خریداری نموده‌اند در تعهد خود نگه دارند مشروط به اینکه حداقل سرمایه موضوع تبصره 1 این ماده پرداخت شده باشد، که در این صورت اعضا مکلفند ظرف مدتی که مجمع عمومی عادی تعیین می‌کند و از دو سال تجاوز نخواهد کرد مبلغ پرداخت نشده سهام خود را تادیه نمایند.

تبصره 3: وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکت‌های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو ‌باشند.

ماده 8: سهم اعضاء در تأمین سرمایه تعاونی برابر است مگر اینکه مجمع عمومی عادی تصویب نماید که بعضی از اعضا سهم بیشتری تأدیه نمایند. دراینصورت حداکثر میزان سهام هر عضو نباید از30 درصد سرمایه تعاونی تجاوز کند.

ماده 9: سهام تعاونی با نام و غیرقابل تقسیم است و انتقال آن‌ به اعضا یا متقاضیان عضویت واجد شرایط جدید با موافقت هیات مدیره و با رعایت سقف، موضوع ماده 8 مجاز می‌باشد.

ماده 10: تعاونی ظرف مدت یک سال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه، حسب مورد به هر یک از سهامداران به میزان سهامی که خریداری کرده‌اند ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود.

تبصره 1: ورقه سهام باید متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام تعاونی و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی هر سهم، تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است در آن درج و به امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره که دارای امضای مجاز است برسد، مادام که اوراق سهام صادر نشده تعاونی باید به سهامداران گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد، مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است، تحویل نماید.

تبصره 2: نام و نشانی و تعداد سهم هر یک از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن می‌بایست در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد.

فصل دوم: مقررات مربوط به عضویت

ماده 11: عضویت در تعاونی منحصرا" برای اشخاص حقیقی امکان‌پذیر است.

الف: شرایط عمومی

1-   تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2-   عدم ممنوعیت قانونی و حجر.

3-   عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه.

4-   درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه و خرید حداقل ......... سهم از سهام تعاونی.

ب- شرایط اختصاصی: .......................................................................................................

(برای مشاغل کارمندی و کارگری شامل کلیه کارکنان و کارگران رسمی، پیمانی، قراردادی شاغل و بازنشسته در تشکیلات سازمان و برای مشاغل صنفی، شامل افراد صنفی دارای پروانه کسب مستقر در محل مطابق با قانون نظام صنفی کشور)

تبصره: احراز شرایط عضویت هر متقاضی به عهده هیات مدیره است، ضمن اینکه هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضو حائز شرایط نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت امکانات و ظرفیت تعاونی. هیات مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان فاقد هر یک از شرایط مذکور باشند، درخواست عضویت آنها را رد کند.

ماده 12: مسئولیت مالی اعضا در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

تبصره: مسئولیت دستگاه‌های عمومی تامین کننده سرمایه تعاونی (موضوع ماده 17 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران) به میزان سرمایه متعلق به آنان می‌باشد مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

ماده 13: کلیه اعضا مکلفند به وظایف و مسئولیت‌هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند، عمل کنند.

ماده 14: تعاونی می‌تواند توسط هیات مدیره طلب خود را از عضو با اخطار کتبی مطالبه نماید و در صورت وصول نشدن و سپری شدن 30 روز از تاریخ اخطارنامه، از کل مطالبات وی از تعاونی و در صورت عدم تکافو از بهای سهام وی برداشت کند و هر گاه مبالغ مذکور کفایت نکند تعاونی برای وصول الباقی طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.

ماده 15: خروج عضو از تعاونی، اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد.

تبصره: در صورتی که خروج اختیاری عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران است.

ماده 16: در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌شود:

1-        از دست دادن هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی عضویت مقرر در این اساسنامه به استناد گزارش مکتوب مراجع ذی‌ربط.

2-        عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیات مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم.

3-        ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند و یا با آن رقابت ناسالم نماید.

تبصره: تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هیات مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی عادی خواهد بود.

ماده 17: در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، ارزش سهام وی بر اساس قیمت روز محاسبه و پس از منظور نمودن سایر مطالبات وی به دیون تعاونی تبدیل می‌شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی، به او یا ورثه‌اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه حساب خواهد شد.

تبصره: در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی و مصالحه ممکن نباشد، چنانچه عین قابل واگذاری بوده و به تشخیص هیات مدیره موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضا و تعاونی نگردد آن قسمت از اموال تسلیم ورثه می‌شود.

ماده 18: در صورت فوت عضو، ورثه‌ وی که واجد شرایط عضویت با رعایت تبصره ماده 11 این اساسنامه باشند، عضو شناخته می‌شوند و در صورت تعدد بایستی ما به التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد سهم خود را به تعاونی بپردازند اما اگر کتبا" اعلام نمایند که مایل به عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند عضویت لغو می‌گردد.

تبصره: اگر تعدد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث و به تشخیص هیات مدیره، عضو تعاونی شناخته می‌شوند.

فصل سوم: ارکان تعاونی

ماده 19: ارکان تعاونی عبارتست از:

1-   مجمع عمومی

2-   هیات مدیره

3-   بازرس یا بازرسان

1- مجمع عمومی

ماده 20:  مجامع عمومی شرکت به دو صورت تشکیل خواهد شد:

مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق‌العاده.

چگونگی تشکیل مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه مطابق آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی) خواهد بود.

تبصره : دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات به اعضاءاز طریق .......... صورت می گیرد.

به جای نقطه چین می باید یکی از روشهای انتشار آگهی از قبیل (روزنامه‌های کثیرالانتشار ، پست سفارشی و. . . . ) درج گردد.

2- هیات مدیره

ماده 21: اداره امور تعاونی بر عهده هیات مدیره مرکب از.................... عضو اصلی و.............عضو علی‌البدل می‌باشد که از میان اعضا برای مدت سه سال با رای مخفی انتخاب می‌شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضاء اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است .

(تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره 3 یا 5 یا 7 نفر بوده و دو ، سه یا چهار نفر عضو علی‌البدل خواهند بود)

تبصره1: هیات مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک/ دو  نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌کند

تبصره 2:. در صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر جانشین وی در هیات مدیره میگردد. غیبت غیرموجه مکرر به مواردی اطلاق می‌شود که عضو، علیرغم اطلاع از دعوت، بدون عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیرمتوالی طی یک سال در جلسات هیات مدیره حاضر نشود.

تبصره 3: اعضای هیات مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند .در صورتی که عضو هیات مدیره از محل دیگری حقوق میگیرد در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش در یافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیات مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعمل مورد تائید مجمع عمومی تعاونی است.

تبصره 4: در صورت استعفای دسته جمعی هیئت مدیره و قبولی آن توسط مجمع عمومی فوق‌العاده تعاونی، مجمع عمومی عادی بنا به دعوت هیات مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت عزل اعضا هیات مدیره، مجمع عمومی عادی بنا به دعوت بازرس قانونی تعاونی یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انتخاب هیات مدیره جدید تشکیل می شود.

تبصره 5: در مواردی که هیات مدیره از اکثریت مقرر خارج شود، در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیات مدیره، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختیار داده می‌شود که به منظور اداره امور جاری تعاونی، برای جانشینی اشخاصی که به هر دلیل در جلسات هیات مدیره شرکت نمی‌کنند از میان اعضای تعاونی تعداد لازم موقتا" حداکثر برای مدت پنج ماه انتصاب شوند.

تبصره 6: هرگونه تغییر در ترکیب اعضا هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مستلزم اخذ تاییدیه قبلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

ماده22: پس از انقضای مدت ماموریت هیات مدیره در صورتی که هیات مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیات مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیات مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده خواهد داشت.

ماده 23: هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره  فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل تعاونی انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی  بر عهده هیات مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است .

ماده 24: جلسات هیات مدیره حداقل هر دو هفته یکبار بنا به دعوت رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل یا اکثریت هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیات مدیره تشکیل و رسمیت می‌یابد و برای اتخاذ تصمیم رای اکثریت اعضا حاضر در جلسه ضروری است. تصمیمات هیات مدیره در دفتری به نام دفتر صورت جلسات هیات مدیره ثبت می‌گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد.

تبصره: جلسه فوق‌العاده هیات مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل در صورت عدم دعوت کتبی آنان با دعوت کتبی اکثریت اعضای هیات مدیره تشکیل می‌گردد.

ماده 25: هیات مدیره جز در مواردی که به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی قرار داده شده، در سایر موارد و برای تحقق اهداف، موضوع و عملیات تعاونی با رعایت قوانین و مقررات ( قانون پولی و بانکی کشور- مصوب 1351- دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار و قوانین و مقررات بخش تعاونی) و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی و اعضا دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده و منجمله عهده‌دار وظایف ذیل است:

1-   دعوت مجمع عمومی (عادی- فوق‌العاده).

2-   اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط.

3-   نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و تعیین حدود وظایف و اختیارات وی.

4-   قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا به یکدیگر و اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه و دریافت استعفای هر یک از اعضای هیات مدیره.

5-   تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارایه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

6-   تهیه وتنظیم دستورالعمل‌ ها و آئین نامه های داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.

7-   پیشنهاد دستورالعمل تعیین حقوق و مزایا، حق جلسه و پاداش اعضا هیات مدیره جهت تصویب در مجمع عمومی تعاونی

8-   تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها با حق توکیل غیر.

9-   تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.

10-    تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دو نفر از اعضای هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.

11-    تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، نرخ سود تسهیلات و کارمزد در چارچوب مصوبات قانونی.

12-    نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به حساب‌ها و ارائه به بازرس/ بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه به مجمع عمومی.

13-    انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیما" و یا به اعتبار تصدی اداره امور تعاونی بر عهده هیات مدیره گذارده شده است.

ماده 26: هیات مدیره نماینده قانونی تعاونی است و می‌تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها اعمال کند مسئولیت هیات مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل است در مقابل موکل.

ماده 27: معاملات تعاونی با هریک از اعضا هیات مدیره، مدیرعامل، بازرس/بازرسان تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که در چارچوب دستورالعمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی می‌رسد.

ماده 28: هیات مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچ یک از اعضای هیات مدیره حق ندارد از اختیارات هیات، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیات مدیره داشته باشد. هیات مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آرا به مدیرعامل تفویض کند.

ماده 29: تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیات مدیره سابق به هیات مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیات مدیره و تایید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حساب‌ها و موجودی‌های تعاونی به هیات مدیره جدید تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت‌ها ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود.

تبصره: شروع تصدی مشروط به این است که در صورت ”عدم فوت یا قبول استعفاء یا برکناری“ هیات مدیره قبلی، مدت ماموریت آنها خاتمه یافته باشد. بعد از قانونی شدن شروع تصدی، تا زمانی که ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده نشده هیات مدیره جدید می‌تواند اختیارات محدودی را به هیات مدیره قبلی تفویض کند و در هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیات مدیره جدید باشد.

ماده 30: مراتب نقل و انتقال باید در صورت مجلس منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیات مدیره سابق و اعضای هیات مدیره جدید و بازرس / بازرسان شرکت برسد. صورت‌مجلس مذکور باید جزو اسناد شرکت نگهداری شود.

تبصره : در صورتی که اعضای هیات مدیره قبلی اقدام به تحویل ننمایند به عنوان متصرف غیر مجاز در اموال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

ماده 31: استعفای هریک از اعضای هیات مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایفی که به وی محول شده است را نخواهد کرد.

ماده 32: هیچ یک از اعضای هیات مدیره یا بازرس / بازرسان / یا مدیرعامل تعاونی نمی‌توانند سمت بازرسی یا مدیریت عامل و یا عضویت هیات مدیره شرکت تعاونی دیگر را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند.

ماده 33: نخستین هیات مدیره تعاونی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه مجمع عمومی عادی برای ثبت در مراجع ذی‌صلاحیت اقدام کند.

ماده 34: داوطلبان اعضای هیات مدیره، هیات رئیسه، مدیر عامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند.

الف - شرایط عمومی:

1-   ایمان و تعهد به اسلام (در تعاونیهای متشکل از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی، شرط وثاقت و امانت )

2-   داشتن منع قانونی و محجور نبودن

3-   عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد.

4-   عدم سابقه محکومیت ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری ، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر

ب- شرایط اختصاصی:

اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرسان تعاونی علاوه بر شرایط عمومی فوق بایستی دارای شرایط اخصاصی زیر باشند:

1-   دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف محوله

2-   .........................................................................................

3- بازرسی

ماده 35: مجمع عمومی عادی ......... نفر از اشخاص حقیقی یا حقوقی را  برای مدت یک‌سال مالی به عنوان بازرس / بازرسان انتخاب می‌کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 1: در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس / هریک از بازرسان اصلی، هیات مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس / بازرسان علی‌البدل را به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت دعوت نماید.

تبصره 2: حق‌الزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

تبصره 3: تا زمانی که بازرس / بازرسان جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده‌اند بازرس / بازرسان قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را به عهده دارند.

ماده 36: وظایف بازرسان تعاونی به شرح زیر است:

1-        نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه.

2-        رسیدگی به حسابها ، دفاتر ، اسناد – صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیئت مدیره ، مجمع عمومی ، شخصاً و یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در این صورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی بر عهده تعاونی خواهد بود .

3-        رسیدگی به شکایات اعضا و ارایه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذی‌ربط.

4-        تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور شرکت به هیات مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص.

5-        نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارش‌های حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی تعاونی و مراجع ذی‌ربط.

تبصره1: بازرس یا بازرسان موظفند گزارش جامعی راجع به وضع تعاونی به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. گزارش بازرس باید لااقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده باشد. در صورتی که تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد هریک می‌توانند به تنهایی وظایف خود را انجام دهند. لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش ذکر خواهد شد.

تبصره 2: بازرس / بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می‌تواند / می‌توانند بدون حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت کند / کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارد / دارند.

ماده 37: در صورتی که هریک از بازرسان تشخیص دهد که هیات مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفاتی گردیده است و به تذاکرات ترتیب اثر نمی‌دهد مکلف است از هیات مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای رسیدگی به گزارش خود را بنماید.

ماده 38: بازرس یا بازرسان نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئولند.

فصل چهارم: مقررات مالی

ماده 39: ابتدای سال مالی تعاونی اول ....................... ماه و انتهای آن آخر ................ ماه همان سال خواهد بود به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان ........................ ماه است.

ماده 40: هیات مدیره موظف است نسخه‌ای از گزارش‌ها، صورت‌های مالی تا پایان دوره از قبیل ترازنامه و حساب‌های عملکرد و سود و زیان، پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و بودجه پیشنهادی سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا 30 روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی بازرس / بازرسان تسلیم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه یک‌بار تراز آزمایشی حساب‌های تعاونی را همراه با تجزیه تحلیل فعالیت سه ماهه تعاونی تهیه و در اختیار بازرس / بازرسان قرار دهد و نسخه‌ای از آنها را نیز به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضا ارسال دارد.

ماده 41: هریک از اعضا در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور تعاونی گزارش و یا شکایت خود را به بازرس یا بازرسان اعلام نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه و باقی بودن به شکایت با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکاتبه کند. هیات مدیره مکلف به اجرای نظر وزارت مزبور که به طور کتبی و رسمی ابلاغ می‌شود خواهد بود. مدیران تعاونی موظفند با کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حسابرس یا حسابرسان رسمی همکاری بنمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.

ماده 42: در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و دفاتر قانونی و صورت‌های مالی،‌ رعایت اصول، موازین، استانداردها و روش‌های متداول حسابداری کشور و سایر قوانین و مقررات جاری الزامی است.

ماده 43: هدایا و کمک‌های بلاعوض در صورتی که از طرف اعطا کننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد، چه نقد و چه غیرنقد در یکی از حساب‌های دائمی ترازنامه منعکس شده و قابل تقسیم بین اعضا نمی‌باشد.

ماده 44: افتتاح هر نوع حساب نزد بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری، پس از تصویب هیأت مدیره با امضاهای مجاز معرفی شده از طرف هیأت مدیره امکان پذیر خواهد بود.

ماده 45:‌ سود خالص تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود:

1-        از حداقل پنج درصد به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی، به عنوان ذخیره قانونی منظور می‌شود.

2-        حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوطه منظور می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است.

3-        حداکثر 10 درصد از سود، جهت پاداش به اعضا، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود.

4-        پس از وضع وجوه فوق، باقی‌مانده سود خالص به تناسب سهام هریک از اعضا تقسیم می‌گردد.

تبصره 1: ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر تعاونی نرسیده باشد الزامی است.

تبصره 2: تعاونی می‌تواند با تصویب مجمع عمومی عادی تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار برد، استفاده مجدد از باقی‌مانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست.

تبصره 3: هیات مدیره می‌تواند از محل اندوخته احتیاطی با تصویب مجمع عمومی عادی مبلغی را برای انجام امور خیریه و عام‌المنفعه تخصیص دهد.

تبصره 4: نحوه محاسبه سود قطعی سپرد‌ه‌های مدت‌دار، براساس دستورالعمل اجرایی مورد عمل سیستم بانکی کشور صورت می‌پذیرد.

ماده 46: مانده وام و تسهیلات اعطایی شرکت در هر زمان نباید از 12 برابر مانده حساب سرمایه، ذخایر قانونی و اندوخته‌های احتیاطی تجاوز نماید.

فصل پنجم: مقررات عمومی

ماده 47: هریک از دستگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات موضوع ماده 17 قانون بخش تعاونی که بدون عضویت، در تعاونی مشارکت یا سرمایه‌گذاری کرده باشد می‌توانند نماینده‌ای برای  نظارت در تعاونی و حضور در جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.

ماده 48: انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تامین‌کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.

ماده 49: در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده هر نوع تغییری را در مفاد اساسنامه تصویب کند تنها با اخذ موافقت قبلی بانک مرکزی و در صورت تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (از جهت انطباق با قوانین بخش تعاونی) معتبر خواهد بود.

ماده 50: شرکت موظف است همواره حداقل 10 درصد مانده حساب‌های سپرده اعضاء نزد خود را به صورت نقد، اوراق مشارکت دولتی،‌ اوراق مشارکت بانک مرکزی، اوراق مشارکت تضمین شده توسط بانک‌ها و سپرده‌گذاری عندالمطالبه نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نگهداری نماید.

ماده 51: حداکثر مجموع مانده تسهیلات اعطایی به هر عضو براساس سیاست‌های متخذه مجمع عمومی و توسط هیات مدیره شرکت تعیین خواهد شد. در هر حال این میزان از پنج درصد مجموع سرمایه، ذخایر قانونی و اندوخته‌های احتیاطی شرکت تجاوز نخواهد کرد.

ماده 52: شرکت موظف است آمار و اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی را به نحوی که آن بانک تعیین می‌کند ارسال نماید.

ماده 53: بانک مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد می‌تواند بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب‌ها و نحوه فعالیت شرکت اعزام نماید. مدیران شرکت‌ کلیه اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت انجام این‌گونه رسیدگی‌ها ارائه نموده و امکان رسیدگی جامع و کافی را برای بازرسان اعزامی از طرف بانک مرکزی فراهم می‌نمایند.

ماده 54: توقف فعالیت و یا انحلال اختیاری شرکت موکول به طی مراحل قانونی و تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت انواع سپرده‌های موضوع بند (1-3) ماده (3) این اساسنامه و اعلام قبلی و مکتوب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی و کسب موافقت آنها انجام می‌شود.

ماده 55: در موارد ورشکستگی، تصفیه و انحلال می‌بایست مطابق قوانین و مقررات جاری، مقررات فصل سوم قانون پولی و بانکی، قانون و مقررات بخش تعاون و دستورالعمل‌ اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار بانک مرکزی عمل ‌شود.

تبصره: ترتیبات انحلال و ورشکستگی شرکت در چارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط به نحوی انجام می‌شود که پرداخت سپرده‌ها و استرداد کلیه اموال و منابع عمومی دولت و بانک‌ها در اولویت قرار گیرد.

ماده 56: در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و یا بین تعاونی و سایر شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه، یا بین تعاونی و اتحادیه موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه بالاتر یا اتاق تعاون مربوط ارجاع می‌شود و در صورت بروز اختلافات بین تعاونی و سایر تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها مشابه نباشد، یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اتاق تعاون مربوط مرجع داوری خواهد بود.

ماده 57: تعاونی صرفا" در قالب وظایف مرتبط با تعاونی‌های اعتبار در چارچوب قوانین بخش تعاونی و مفاد دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار (مصوب شورای پول و اعتبار) فعالیت می نماید و در مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی و یا عنوان نشده است موظف به رعایت مفاد قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، قوانین بخش تعاونی، آئین‌نامه‌های مربوط، دستورالعمل‌ اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار، بخشنامه‌های بانک مرکزی و سایر قوانین مرتبط با تعاونی‌های اعتبار موضوعه در آینده خواهد بود.

این اساسنامه در 57 ماده و 34 تبصره در مجمع عمومی............................... مورخ ....................... به تصویب رسید.

 

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.