بعد از حمد و سپاس خدای بزرگ و طلب رحمت حق بر مرحومه / مرحوم : ................. غرض از تحریر و تنظیم این سطور آنکه : چون سرکار علیه خانم / جناب آقای : ....................... در تاریخ   /   /   13 به رحمت ایزدی پیوسته و جان به جان آفرین تسلیم نموده است و ورثه قصد تعیین مقدار ترکه و دیون متوفیه / متوفی را دارند ، علیهذا در تاریخ   /   /   13 شمسی و در رأس ساعت : ................ در بیت آن مرحومه / مرحوم واقع در تهران به نشانی : ...................... ...................... .......................... و با حضور و امضاء تمامی ورثه به عبارت :

اسامی دختران و پسران و مادر و پدر و همسر متوفی

۱-

۲-

۳-

۴-

و با حضور و امضاء اشخاص دیگر حاضر که از معتمدین و مطلعین هستند به موجب این ترکه نامه کلیه اموال منقول و غیر منقول و نقدینگی ها و دیون و مطالبات متوفیه / متوفی : .................................... و تشخیص گردیده و به شرح ذیل تحریر ترکه می گردد :

الف : اموال منقول :

1- فرش دستباف ایرانی ( کاشی ) ................. رنگ به ابعاد ............ متر به تعداد ........... تخته و ارزش .................................... ریال .

2- تلویزیون رنگی.............مارک  ................ یک عدد به ارزش ............................ریال .

3- رادیو ، گرام ، ضبط با دیسک (اتوریورس ) مارک ............ با دو بلندگو 500 واتی و میز چوبی به ارزش .......................... ریال .

۴- سرویسهای مبل 6 نفره ، میز غذاخوری 8 نفره با 8 صندلی چوبی ، کارد و چنگال نقره میوه خوری یک جین و کارد کیک بری یک عدد و قاشق و چنگال غذاخوری یک جین و همه نقره و به عیار 24 و سرویس غذاخوری چینی ساخت آلمان 12 نفره و ....................... پارچه و سایر ظروف چینی و کریستال ساخت فرانسه جمعاً به تعداد ................ و همگی به ارزش .......................... ریال .

۵- سرویس آشپزخانه اعم از دیگ ، تابه ، دیگ زودپز برقی ، ماکروویو و غیره به ارزش ..................... ریال .

۶- یخچال و فریزر سایدبای ساید جنرال الکتریک آمریکائی 24 فوت جمعاً به ارزش ......................... ریال .

۷- اوراق سهام شرکت : ................... ریال .

۸- اسناد رسمی مطالبات تعداد ........................ برگ جمعاً بالغ بر.............. ریال .

۹- موجودی نقدی سپرده نزد بانک های ..................... شعب ........................ به موجب صورت ضمیمه جمعاً به مبلغ ................................ ریال

۱۰- دیون رسمی و تجاری به موجب صورت پیوست طبق فتوکپی های مدارک جمعاً به مبلغ .............................................. ریال .

ب : اموال غیر منقول :

1- خانه مسکونی به پلاک ثبتی ............. بخش ...... به آدرس ...................................................

2- باغ در کرج به پلاک ثبتی ............................... به آدرس ...................................................

3- ویلای محمود آباد به پلاک ثبتی ............................... به آدرس ...................................................

4- یک باب ساختمان مسکونی 12 طبقه که هر طبقه 4 واحدی است است به پلاک ثبتی .................................... بخش 11 تهران .

5- امتیازات تلفن های منصوبه در املاک فوق به شماره های : .................................................. جمعاً به ارزش ...........................  ریال .

6- امتیازات برق ها و آب ها و گازهای منصوبه در املاک فوق که جزء ارزش املاک محسوب است .

تذکر: 1- ارزیابی اموال منقول به توسط خانم / آقای : .......................................... به عنوان ارزیاب مورد تراضی و اعتبار ورثه به عمل آمده . 2- کلیه اسناد و مطالبات و اوراق سپرده بانکی مذکور و اموال منقول موصوفه به موجب این ترک نامه تحویل همسر مذکور متوفیه / متوفی گردید که تا زمان تقسیم شرعی و قانونی ( بعد از تحصیل گواهی حصر وراثت و گواهینامۀ واریز مالیات بر ارث ) نزد مشارالیها / مشارالیه باقی بماند. 3- این ترکه نامه در ........................... نسخه متحدالمتن و الاعتبار تنظیم و ضمن تصدیق صحت آن به امضاء نامبردگان ذیل رسیده است .

تاریخ : ........................... ماه یکهزار و سیصد و......................... 13 شمسی .


اگر متن حاضر نیاز شما را به شکل کامل برآورده نکرد یا به نمونه اسناد بیشتری نیاز دارید لینک های زیر را امتحان کنید.
در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.