سرکار خانم ................................ فرزند ......................... به شماره شناسنامه ..................... و کد ملی ................................. و به آدرس سکونت ............................................   زوجه سند نکاحیه شماره ......................  به موجب  این  سند اقرار نمودند  تمامی  مهریه  مندرج  در سند نکاحیه و نیز کلیه  حقوق  مالی  منجمله  نفقات  گذشته  و اجرت  المثل  ایام زناشوئی  را به زوج جناب آقای  ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ بذل  نمود و زوج  قبول  بذل  نمود. بنابراین  هیچگونه  حق  و ادعائی  نسبت  به  موارد یاد شده  برای  زوجه  باقی  نخواهد ماند و زوجه  حق  هر گونه  اعتراض  و ادعائی  را در این  خصوص  در آینده  از خود سلب  و ساقط نمود.


اگر متن حاضر نیاز شما را به شکل کامل برآورده نکرد یا به نمونه اسناد بیشتری نیاز دارید لینک های زیر را امتحان کنید.
در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.