ماده 1 : طرفین قرارداد

1-1- انتقال دهنده/انتقال دهندگان ................................ فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال .................. دارای کدملی ...............   ساکن ..................................... کد پستی ...................... تلفن ......................................  اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ................................ به موجب ............................. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

 1-2 - انتقال گیرنده/ انتقال گیرندگان ........................... فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال .................. دارای کدملی .............. ساکن .................................................  کد پستی ........................... تلفن ......................................  اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف........................ به موجب ............................. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

انتقال و واگذاری کلیه حقوق قانونی و تعهدات موضوع ثبت نام یک دستگاه خودرو سواری از نوع .................... به رنگ ........................ مدل.................به شماره درخواست.................. مورخ.......................... نزد شرکت......................با شرایط مندرج در برگه پذیرش به خریدار/ (انتقال گیرنده) و بطوری که ایشان (انتقال گیرنده) مجاز و مختار است حقوق و تعهدات موضوع ثبت نامی را به هر گونه که تمایل دارد استیفا کند و یا به دیگری واگذار کند.

ماده 3: ثمن معامله

ثمن معامله عبارت است از ( ............................................................ ریال ) نقداً / طی چک شماره ................................... عهده بانک ....................  شعبه ........................... کد ..................... از سوی انتقال گیرنده به انتقال دهنده پرداخت گردید.

ماده 4: سایر شرایط

4-1- انتقال دهنده و انتقال گیرنده حق هر گونه اعتراض و ادعا و کلیه خیارات را از خود سلب و ساقط نمودند.

4-2- همچنین انتقال دهنده  تعهد می نماید در صورت کشف هرگونه فساد که ناشی از فعل و اقدامات وی باشد به مراجع قانونی و شرکت ................پاسخگو باشد.

4-3- با تنظیم این قرارداد ، فروشنده پس از واگذاری کلیه حقوقات خود حق مراجعه بعدی و دریافت المثنای حواله مورد معامله را از خود سلب و ساقط می نماید .

4-4- سایر شرایط مقرره به شرح مفاد برگ پذیرش سفارش مشتری خواهد بود .

ماده 5: نسخ و تصدیق قرارداد

این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل خریدار و فروشنده نسبت به مفاد و شروط آن در 5 ماده و           نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

 

 

                محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/فروشندگان                                       نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

                  محل امضاء و اثر انگشت خریدار/خریداران                                               نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.