این قرارداد بنا به درخواست شماره ..................مورخ .....................به منظور انجام حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب .............. بین شرکت .....................به نشانی ............................و موسسه حسابرسی.......... به نشانی .......... که از این پس به ترتیب شرکت و موسسه نامیده می شوند با شرایط زیر منعقد می گردد: 

1- موضوع قرارداد

انجام حسابرسی مالیاتی سال/دوره مالی منتهی به ..................و ارائه گزارش طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه و ابلاغ گردیده است.

2- تعهدات موسسه

تعهدات موسسه عبارت است از انجام حسابرسی مالیاتی بر اساس مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و مقررات مربوط و استانداردهای حسابرسی و ارائه گزارش طبق نمونه تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور مشتمل بر:

1-2- اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیاتی طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری.

2-2- تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط.

3-2- اظهارنظر نسبت به مالیاتهای تکلیفی که شرکت به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است.

4-2- سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور، تعیین گردیده است.

3- تعهدات شرکت

1-3- ارائه تصویر اظهارنامه مالیاتی که در مهلت قانونی تهیه و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم شده است.

2-3- شرکت ضمن ارائه کلیه اطلاعات، اسناد، مدارک و دفاتر (‌دستی یا رایانه ای) مورد نیاز جهت عملیات حسابرسی مالیاتی، حسب درخواست موسسه،‌محل ، امکانات و تسهیلات لازم جهت انجام موضوع قرارداد را در اختیار کارکنان موسسه قرارداده و همکاریهای لازم را به منظور اجرای هر چه بهتر موضوع قرارداد (از جمله معرفی نماینده موسسه به اداره مالیاتی مربوط جهت اخذ اطلاعات و مستندات مورد نیاز) با موسسه به عمل خواهد آورد.

3-3-  ارائه تاییدیه ای توسط مدیریت شرکت درباره اطلاعاتی که در ارتباط با حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که توسط موسسه تهیه شده به حسابرس داده می شود.

4-3- پرداخت حق الزحمه طبق بند 3-4 و سایر هزینه های موضوع بند 2-4 قرارداد به موجب صورتحساب موسسه.

4- حق الزحمه

1-4- حق الزمه حسابرسی بر اساس محاسبات انجام شده در ارتباط با اجرای موضوع قرارداد، مبلغ .......................ریال می باشد.

2-4- سایر هزینه های مترتب بر عملیات حسابرسی مانند کارشناسی و ایاب و ذهاب، هزینه مسافرت، خوراک و اقامت به عهده شرکت است و همراه با مبلغ حق الزحمه (‌به جز در مواردی که مستقیماً توسط شرکت تامین می شود)  در صورتحساب درج خواهد شد.

3-4- حق الزحمه فوق به صورت زیر قابل پرداخت است:

الف- 50 درصد در هنگام امضاء قرارداد به عنوان پیش پرداخت.

ب- 50 درصد مابقی به انضمام سایر هزینه های جنبی موضوع بند 2-4 پس از ارائه گزارش حسابرس مالیاتی.

5- سایر موارد

1-5- مهلت انجام حسابرسی موضوع این قرارداد از تاریخ امضای قرارداد و وصول پیش پرداخت موضوع ماده 4 قرارداد لغایت ........روز قبل از مهلت تبصره یک ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که حسابرس تعهد می نماید گزارش رسیدگی را قبل از انقضای مهلت مذکور به شرکت تسلیم نماید.

2-5- هر نوع اختلاف طرفین در اجرای مفاد این قرارداد از طریق ارجاع به هیات داوری مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد.

3-5- اگر به عللی خارج از حیطه اقتدار و اراده طرفین، انجام تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع این قرارداد امکانپذیر نباشد، مادام که علل مزبور ادامه دارد عدم انجام تعهداتی که متاثر از این عوامل است، تخلف از مفاد قرارداد محسوب نمی شود.

4-5- شرکت از هر پرداخت منحصراً به میزان 5% مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم را کسر خواهد نمود. شرکت به منظور رعایت مفاد قانون مذکور تعهد می نماید که 5% مکسوره از هر پرداخت به شرح فوق را ظرف مدت مقرر قانونی منحصراً طی یک فیش مستقل به نام موسسه به وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت نموده و اصل فیش واریز مربوطه را حداکثر ظرف مدت یک هفته از هر پرداخت به موسسه تحویل دهد. چنانچه در اثر عدم اجرا و یا تاخیر در اجرای مقررات قانونی و تعهدات فوق الذکر از طرف شرکت، موسسه مشمول پرداخت جرائم مصرحه در قانون مالیاتهای مستقیم گردد، پرداخت تمامی این گونه جرایم به عهده شرکت   می باشد.

5-5- این قرارداد در ..........نسخه که هر نسخه آن در حکم واحد است تنظیم و در تاریخ .....................به امضای طرفین قرارداد رسیده و رعایت مفاد آن برای طرفین الزام آور است.

                                       مهر و امضا شرکت...............                                   مهر و امضا موسسه حسابرسی...................

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.