بین امضاء کنندگان زیر :

الف – بانک .................... شعبه ................... به نشانی ................................................ و

ب- آقای / خانم ............................ (مشخصات کامل قید شود ) که از این پس در این قرارداد متعهد /

متعهدین نامیده می شود / می شوند .

ج- آقای  ......................... فرزند ............ به شماره شناسنامه ........................ صادره ............... به نشانی .................................. ثبت شده ذیل شماره .............................. اداره ثبت شرکتهای شهرستان ....................... با مدیریت آقای : رئیس هیات مدیره : ......................... نایب رئیس هیات مدیره ..............................آقای مدیر عامل ..........................وبا امضاء صاحبان حق امضا مجاز شرکت .............................. و مهر شرکت به نشانی :.................................. به موجب آگهی ..........................مورخ ....................... مندرج در روزنامه رسمی شماره ...................

 مورخ         با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه ها و دستور العمل های مربوطه قرارداد حاضر منعقد  گردید .

ماده 1- نظر به اینکه خریدار از بانک درخواست نموده اموالی به مشخصات ذیل را جمعاً به 
مبلغ ................ ریال جهت تامین قسمتی از سرمایه های شغلی وی که مورد قبول بانک واقع شده به وی بفروشد لذا بانک با قبول این درخواست اموال مشروحه ذیل را به خریدار فروخت .

(مشخصات اموال ):..........................................................................................................

 ................................................................................................................................

و خریدار تعهد نمود ثمن معامله را در اقساط مقرر مندرج در ماده 5 این قرارداد به بانک پرداخت نماید .

تبصره : خریدار کلیه خیارات متصوره قانونی را خصوصاً خیار عیب و غبن ولو آنکه به صورت افحش باشد از خود سلب و ساقط نمود .

 ماده 2- بانک کالای مورد معامله را صحیحاً و سالماً تحویل خریدار نمود  و خریدار به تحویل و تصرف آن اقرار و اعتراف کرد .

 ماده 3- خریدار اقرار و اعتراف نمود که از کم و کیف و اوصاف ونیز از تمامی مشخصات اموال موضوع ماده یک و همچنین قیمت نقی مورد معامله اطلاعات کامل و کافی را دارد و به هیچ وجه موضوع مبهم و مجهولی در این رابطه برای وی وجود ندارد .

ماده 4-خریدار اقرار و اعتراف نمود که کلیه مجوز های لازم جهت انتقال اموال مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانین و مقررات موجود بلامانع است .

ماده 5-نظر به اینکه خریدار مبلغ .................. ریال بابت ................... % پیش پرداخت ثمن مورد معامله به بانک پرداخت نموده است لذا متعهد گردید که باقیمانده ثمن مورد معامله را که عبارت از ................. ریال است در اقساط مشروحه ذیل به بانک پرداخت نموده و رسید دریافت دارد :

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

ماده 6- بانک کلیه تعهدات و تضمینات و امکانات را که طرف فروشنده و یا سازنده اموال مورد معامله به هر شخص دیگر ضمن قرارداد خرید منعقد بین بانک و فروشنده اولیه و یا هر قرارداد دیگری برای بانگ در نظر گرفته شده است از قبیل خدمات فنی و جانبی ، فروش قطعات و لوازم یدکی ، اصلاح ، تعمیر ،‌رفع نقص ، همچنین همکاری کارشناسان و متخصصین سازنده و یا فروشنده ماشین آلات برای بهره برداری بهتر از اموال موضوع قرارداد حاضر را به خریدار انتقال داد با توجه به مراتب مذکور بانک هیچگونه تعهد مستقلی راساً در موارد یاد شده را نخواهد داشت .

تبصره : در صورتی که انجام خدمات مذکور در فوق متضمن پرداخت هزینه های مستقل از بهای اموال مورد معامله باشد هزینه مزبور به عهده خریدار بوده و بانک هیچگونه تعهدی از این بابت نخواهد داشت .

ماده 7- خریدار تعهد نمود سیستم حسابداری قابل قبول بانک که مبین وضع مالی وی باشد برقرار نموده و در هر زمان که بانک به تشخیص خود گزارش مربوطه به نحوه فعالیت وی را مطالبه نماید خریدار بلافاصله گزارش مربوطه تهیه و تسلیم بانک نمایند .

ماده 8- دفاتر و صورتحساب های بانک در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض خواهد بود و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات و مقررات این قرارداد و تعبیر و تفسیر مندرجات آن با بانک بوده و تشخیص و تعبیر و تفسیر بانک مورد قبول خریدار خواهد بود و از نظر صدور اجراییه و یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی صورت حساب و اعلان بانک در هر مورد قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت کافی میباشد .

ماده 9-خریدار تعهد نمود که عملیات بانکی مربوط به معاملات موضوع قرارداد حاضر را توسط بانک سپه انجام دهد و حساب جاری و سپرده خود را نزد بانک افتتاح نموده و کلیه دریافتها  و پرداختها ی خود مربوط به معاملات موضوع این قرارداد را در حساب مذکور متمرکز نماید

ماده10- در صورتی که خریدار هر یک از اقساط بدهی خود را در سر رسید های مقرر پرداخت ننماید و یا در صورتی که خریدار از هر یک از تعهدات و شرایط و مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید و یا بانک در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد که مدارک و مستندات خریدار و اطلاعاتی که راجع به وضع مالی و شغلی و شخصی خود داده مطابق با واقعیت نبوده و اقساط باقیمانده خریدار حال شده و تمامی مطالبات خود اعم از اقساط گذشته .آینده و خسارات و جریمه دیر کردی که بر ذمه خریدار مستقر گردیده و حق بیمه های پرداختی و حق الوکاله متعلقه و هر نوع مخارج دیگری که بانک به موجب این قرارداد پرداخت نموده است و سایر هزینه ها و خسارات طبق اسناد و دفاتر خود از طریق صدور اجراییه مطالبه و وصول نماید .

ماده 11-در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن  معامله در سررسید های مقرر از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی خریدار مبالغی بر ذمه خریدار تعلق خواهد گرفت از این رو خریدار با امضاء‌این قرارداد متعهد می شود علاوه بر بدهی ها تادیه نشده خود به بانک ثمن معامله مبلغی طبق فرمول :

(6+ نرخ متعلقه ) ×تعداد روز ×اصل بدهی

100×360

 به بانک پرداخت نماید به همین منظور خریدار ضمن قرارداد حاضر به نحو غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سر رسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی وی به بانک معادل حاصل فرمول یاد شده را از هر گونه وجوه دیگر نامبرده نزد بانک برداشت و یا به همان میزان از سایر دارای های خریدار تملک نماید .

اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع از تعقیب عملیات اجرایی و قانونی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد .

ماده 12- خریدار تعهد نمود که در طول مدت این قرارداد کالای مورد قرارداد را با نظارت و تایید بانک مورد نظر قرار دهد و تا تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد از انتقال آن به اشخاص ثالث  تحت هیچ یک از عناوین حقوقی ولو به صورت وکالت و اختیار از استیفای منفعت خودداری نماید .

ماده 13- بانک حق دارد راساً یا وسیله شخص یا اشخاصی که معین می کند در هر موقع از ساعت کار و بدون اخطار را مورد بازرسی قرار دهد و خریدار تعهد نمود که در مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختیار بانک بگذارد و توصیه های بانک را در هر مورد قبول نماید .

ماده 14- در صورتی که خریدار از هر یک از تعهدات و شرایط مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید یا بانک در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد که تراز نامه و صورت حساب های خریدار و اطلاعاتی که راجع به وضع مالی و شغلی خود داده و همچنین مستندات و مدارک لازمی که به بانک ارائه ننموده صوری و خلاف واقع بوده ،‌بانک بانک می تواند قرارداد را فسخ نماید در این صورت تمامی مطالبات بانک از هر حیث و هر جهت تبدیل به حال شده  و خریدار تعهد نمود بلافاصله کلیه مطالبات بانک و خسارت وارده را به تشخیص بانک بپردازد و در صورت تخلف از این تعهد جریمه دیر کردی به شرح ماده 11 بر ذمه وی مستقر گردیده که از طریق صدور اجراییه کلیه مطالبات بانک و جریمه تاخیر مذکور قابل وصول خواهد بود  و خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را در این مورد نسبت به تشخیص بانک از خود سلب و ساقط نمود ، بدیهی است چنانچه تخلفات فوق الذکر متضمن  وصف کیفری نیز باشد بانک مراتب را جهت تعقیب خریدار به مراجع قضایی اعلام خواهد نمود . .

 ماده 15-در صورت تخلف خریدار از اجرای هر یک از مفاد  و مندرجات  این  قرارداد ( به تشخیص بانک ) گذشته از حال شدن دیون  ناشی از این قرارداد ، دیون سایر قراردادهایی که خریدار با بانک منعقد نموده نیز حال شده  و بانک دفعه واحده نسبت به استیفاء مطالبات خود از طریق صدور اجراییه و یا هر طریق دیگر که خود صلاح و مقتضی بداند اقدام  خواهند کرد .

ماده 16-خریدار با شرط عدم حق غزل و عدم ضم امین  و وکیل و غیره  به بانک تفویض وکالت نمود و بانک را وصی بعد از فوت خود قرارداد که اولاً پرداخت های وی را بابت هر یک از بدهی های او صورت گرفته باشد  ابتدا بابت  خسارت  و حق الوکاله و نیز هزینه ای قانونی و قرارداد های بانک و سپس بابت اقساط بدهی و به طور کلی به هر نحوی که بخواهد منظور نماید . ثانیاً در صورت تخلف خریدار از شرایط و مقررات این قرارداد بانک حق دارد عند الاقضاء نسبت به نصب ناظری جهت نظارت در امور اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نماید .

ماده 17-در کلیه مواردی که بانک در این قرارداد از طرف خریدار وکیل می باشد وصی بعد از فوت خریدار نیز خواهد بود .

تبصره : در صورت انحلال / ورشکستگی خریدار / متقاضی (در صورتی که خریدار / متقاضی شخص حقوقی باشد ) بانک وصی او می باشد و قبل از انقضای مدت قرارداد ، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانک حق خواهد داشت سرمایه  و سود متعلقه را به تشخیص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طریقی که مقتضی بداند از وجوه با اموال ورشکسته برداشت و یا تامین نماید .

ماده 18- بانک و خریدار قبول و موافقت دارند که قرارداد حاضر یکی از قراردادهای رسمی تخصصی تسهیلات شماره ................. مورخ .................. تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ............... شهرستان ...............می باشد و لذا در صورتی که خریدار از هر یک از مفاد و مندرجات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید حق خواهد داشت طبق شرایط  مقررات قرارداد تخصیص تسهیلات نسبت به وصول کلیه مطالبات خود ناشی از این قرارداد اقدام نماید و اقدام از این طریق مانع از اقدام به سایر طرق برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود .

ماده 19- کلیه وکالت های تفویض شده خریدار به بانک تا تسویه کامل بدهی موضوع این قرارداد به قوت خود  خواهد بود .

 ماده 20- اقامتگاه خریدار از نظر ابلاغ هر گونه نامه و یا اخطار از طرف بانک مقدمه این قرارداد مندرج است از این رو خریدار قبول نمود در صورت ارسال هرگونه نامه و یا اخطار از طریق پست سفارشی و یا از طریق نامه رسان بانک به آدرس مذکور به منزله ابلاغ به او تلقی می گردد .

ماده 21- این قرارداد به موجب توافق طرفین بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدنی در کلیه موارد و مندرجات آ‌ن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن لازم الاجراء ‌بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرای اسناد رسمی است .

ماده22- ( حاضر شدن آقا ، آقایان / خانم ،‌خانم ها .......................(مشخصات کامل ذکر گردد )
 و بعد الحضور با ایفا کلیه تعهدات ناشی از این قرارداد همراه با خریدار منفرداً ، متضامناً مشترکاً متعهد گردیدند تمامی طلب بانک را در سر رسیدهای مقرر به بانک بپردازند و همچنین کلیه هزینه های ناشی از صدور اجراییه از قبیل حق الوکاله طرح دعوی و صدور اجراییه توسط بانک و یا وکلا  دادگستری و هر آنچه به ذمه خریدار تعلق می گیرد به بانک پرداخت نماید و در صورت حال شدن دین خریدار در نتیجه تاخیر در پرداخت و یا تخلف از مقررات قرارداد حاضر و صدور اجراییه علیه خریدار و مسئولیت متعهدین در برابر بانک عیناً مانند مسئولیت خود خریدار می باشد .

متعهد / متعهدین :

1-     ........................فرزند ........... دارایی شناسنامه ......... صادره ............. به نشانی ................

2-     ........................فرزند ........... دارایی شناسنامه ......... صادره ............. به نشانی ................

3-     ........................فرزند ........... دارایی شناسنامه ......... صادره ............. به نشانی ................

4-     ........................فرزند ........... دارایی شناسنامه ......... صادره ............. به نشانی ................

امضاء متعهد / متعاهدین   

توضیح آنکه نشانی متعاهدین از نظر این قرارداد همان نشانی خریدار است .

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.