بسمه تعالی

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.

1- مشخصات طرفین :

1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/خانم/شرکت ......... فرزند ....... شماره شناسنامه(ش.ش) ............ شماره ثبت ........... به نشانی ...........کد پستی ......... .

2-1 کارگر/کارمند

آقا / خانم .......... فرزند ......... متولد .......... شماره شناسنامه(ش.ش) ........... شماره ملّی ........... میزان تحصیلات ............. نوع و میزان مهارت .............. به نشانی .................. کد پستی ............. .

2- نوع قرارداد :

  • قرارداد غیرموقت یا دائمی
  • قرارداد موقت یا مدت معین
  • قرارداد معین
  • قرارداد آزمایشی
  • قرارداد آموزشی

3- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/کارمند به آن اشتغال می یابد :

به موجب این قرارداد آقا/خانم ..... بعنوان مشاور حقوقی کارفرما آقا/خانم ..... متعهد می گردد که :

1-3 هر زمانی که کافرما نیازمند مشاوره در زمینه ..... داشته باشد، در اسرع وقت نسبت به ارائه مشاوره لازم در محل مربوطه مندرج در ماده 4 حاضر شود.

2-3 مشاور موظف است موضوع قرارداد را در مدت زمان تعیین شده انجام دهد. در صورت موافقت کتبی کارفرما، زمان تعیین شده قابل تمدید است.

3-3 کلیه اسناد و مدارکی که از سوی کارفرما در اختیار مشاور قرار می گیرد، در ید ایشان وصف امانی رو دارد، و ایشان در حفظ و نگهداری آن ها می بایست نهایت تلاش خود را مبذول و نسبت به حفظ مطالب مندرج در آن اسناد اقدام مقتضی نماید.

4-3 مشاور مطابق با قرارداد مزبور در مقابل اخذ حق المشاوره ملزم به مشاوره به کارفرما می باشد، و حق ارجاع کارفرما به غیر به منظور اخذ مشاور را ندارد مگر با رضایت کارفرما.

5-3 مشاور با امضای این قرارداد اذعان می نماید که توانایی علمی و عملی لازم به منظور تحقق تعهدات مندرجه را داراست و تمامی نظرات و مشاوره های کارشناسی خویش مورد تأیید ایشان می باشد.

6-3 مشاور موظف است مطابق با قرارداد مزبور، موضوع قرارداد را به طور کامل انجام دهد و در صورتی که بخشی از مشاوره و نظریه کارشناسی بنا به دلایلی ناقص باقی بماند، این بخش از مبلغ قرارداد از وجه کلی کاسته خواهد شد. و در صورتی که مشاور نسبت به انجام کامل قرارداد سرباز زند، ایشان موظف به عودت وجوه دریافتی می باشد.

4- محل انجام کار :

دفتر مشاور حقوقی به آدرس .......... و در صورت فراخوان کارفرما در دفتر یا منزل ایشان به آدرس ...... .

5- تاریخ انعقاد قرارداد :

.................................................

6- مدت قرارداد : .........................

7- ساعات کار : ............................

 ( میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کم تر از آن مجاز است).

8- حق السعی :

1-8 مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی ................................... ریال (حقوق ماهیانه ................... ریال).

2-8 پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/کارمند ..............................ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

3-8 شرح سایر مزایا و امتیازات ................................................... .

9- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره ............... شعبه ........................... توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد.

10- بیمه :

به موجب شماره بیمه ....... کارگر در تاریخ ....... تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت.

(به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

11- عیدی و پاداش سالانه :

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کم تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

12- حق سنوات یا مزایای پایان کار :

به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

13- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد :

به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ ...... پرداخت نماید.

14- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

15- این قرارداد در ..... نسخه و ..... صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار ..... قرار خواهد گرفت.

 

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان                                محل امضاء و اثر انگشت مشاور حقوقی      


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.