بسمه تعالی

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.

1- مشخصات طرفین :

1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/خانم/شرکت ......... فرزند ....... شماره شناسنامه(ش.ش) ............ شماره ثبت ........... به نشانی ............................ کد پستی ......... .

2-1 کارگر/کارمند

آقا / خانم .......... فرزند ......... متولد .......... شماره شناسنامه(ش.ش) ........... شماره ملّی ........... میزان تحصیلات ............. نوع و میزان مهارت .............. به نشانی .................. کد پستی ............. .

2- نوع قرارداد :

  • قرارداد غیرموقت یا دائمی
  • قرارداد موقت یا مدت معین
  • قرارداد معین
  • قرارداد آزمایشی
  • قرارداد آموزشی

3- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/کارمند به آن اشتغال می یابد :

موضوع قرارداد مرتبط با طراحی گرافیک برند شرکت ..... می باشد و گرافیست ملزم به انجام تعهدات و وظایف ذیل می باشد:

1-3 گرافیست متعهد می گردد در صورت دریافت تمام داده ها و ایده ها و سایر مطالب و موارد مورد نیاز، موضوع قرارداد را در مدت تعیین شده در ماده 6 به کارفرما تحویل نماید.

2-3 گرافیست متعهد می گردد حداکثر تا .... اتود و مدل طراحی نماید و تحویل کارفرما دهد. در صورت عدم تأیید هیچ یک از طرح ها، مجدداً ظرف مدت ... روز کاری مدل یا اتودی دیگر را طراحی می کند و به کارفرما تحویل می دهد و در صورت عدم تأیید مجدد در مرحله دوم، مبلغ پیش پرداخت که معادل .... درصد از مبلغ کل قرارداد می باشد را بعنوان حق الزحمه موارد طراحی شده دریافت می کند و این امر به منزله پایان قرارداد تلقی خواهد شد. در این صورت (عدم تأیید هیچ یک از طرح ها از سوی کارفرما) کارفرما حق استفاده از ایده ها و طرح های ارائه شده توسط طراح را ندارد.

3-3 کلیه اطلاعاتی که توسط کارفرما بعنوان اطلاعات محرمانه در اختیار گرافیست قرار می گیرد، ار سوی گرافیست محرمانه تلقی می گردد و ایشان موظف و متعهد به حفظ و نگهداری اطلاعات داده شده می باشد.

4-3 گرافیست حق واگذاری موضوع قرارداد را بدون اجازه کتبی کارفرما را جزئاً یا کلاً به سایرین ندارد.

5-3 گرافیست از مفاد قانون حمایت از پدیدآورندگان اطلاع کامل دارد و مکلف است در کار خود رعایت حقوق اشخاص ثالث ناشی از قانون مزبور را از هر جهت بنماید و در صورتی که از ناحیه شخص ثالث در رابطه با قانون مزبور ادعا و یا مطالبه حقی شود مسئولیت پاسخگوئی و جبران خسارت شخص ثالث و خسار احتمالی کارفرما از این حیث به عهده گرافیست خواهد بود.

4- محل انجام کار :

با عنایت به ماهیت کار که از نوع دورکاری می باشد، الزامی به حضور گرافیست در محل شرکت وجود ندارد و ایشان صرفا در مواقعی که نیاز شود می بایست در دفتر اصلی شرکت به آدرس ..... حضور یابد.

5- تاریخ انعقاد قرارداد :

.................................................

6- مدت قرارداد : .........................

7- ساعات کار : ............................

 ( میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کم تر از آن مجاز است).

8- حق السعی :

1-8 مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی ................................... ریال (حقوق ماهیانه ................... ریال).

2-8 پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/کارمند ..............................ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

3-8 شرح سایر مزایا و امتیازات ................................................... .

9- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره ............... شعبه ........................... توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد.

10- بیمه :

به موجب شماره بیمه ....... کارگر در تاریخ ....... تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت.

(به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

11- عیدی و پاداش سالانه :

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کم تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

12- حق سنوات یا مزایای پایان کار :

به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

13- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد :

به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ ...... پرداخت نماید.

14- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

15- این قرارداد در ..... نسخه و ..... صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار ..... قرار خواهد گرفت.

 

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان                                        محل امضاء و اثر انگشت گرافیست

(تهیه و انتشارتوسط مرجع حقوقی ایران)


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.