نمونه قرارداد کار - استخدام مربی ورزشی

بسمه تعالی

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.

1- مشخصات طرفین :

1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/خانم/شرکت ......... فرزند ....... شماره شناسنامه(ش.ش) ............ شماره ثبت ........... به نشانی ..............................کد پستی ......... .

2-1 کارگر/کارمند

آقا / خانم .......... فرزند ......... متولد .......... شماره شناسنامه(ش.ش) ........... شماره ملّی ........... میزان تحصیلات ............. نوع و میزان مهارت .............. به نشانی .................. کد پستی ............. .

2- نوع قرارداد :

  • قرارداد غیرموقت یا دائمی
  • قرارداد موقت یا مدت معین
  • قرارداد معین
  • قرارداد آزمایشی
  • قرارداد آموزشی

3- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/کارمند به آن اشتغال می یابد :

این قرارداد فی مابین باشگاه ............. و مربی مبنی بر عضویت مربی در باشگاه در جهت آمادگی و شرکت تیم در مسابقات لیک برتر مردان/زنان در سال .... منعقد می گردد با شرح وظایف مربی که ذیلاً می بایست مورد به مورد اجرا نماید:

1-3 مربی می بایست با تمام توان علمی، فنی، فیزیکی خویش در تمرینات پیش از برگزاری مسابقات شرکت نماید.

2-3 مربی می بایست در تمام مسابقات در طول برگزاری لیک حضور مستمر در نیمکت داشته باشد و تیم را هدایت نماید. در وصورت ناتوانی در حضور، با هماهنگی هیئت مدیره و کارفرما اقدام به این امر نماید، در غیر اینصورت ملزم به حضور می باشد.

3-3 مربی پس از انعقاد قرارداد می بایست تمام آیین نامه های ورزشی مرتبطه را مطالعه نماید و در صورت نقض هر یک از آن ها، ادعای جهل به آن ها رافع مسئولیت نمی شود.

4-3 مربی در صورتی می تواند در تمرینات یا مسابقات سایر تیم ها شرکت کند که موافقت باشگاه را پیشتر اخذ کرده باشد.

5-3 مربی می بایست حسن معاشرت و ادب را در برخورد با بازیکنان تیم رعایت نماید و در غیر اینصورت مربی و بازیکن از نگاه باشگاه و کمیته انضباطی تیم یکسان هستند.

6-3 در صورت لزوم و برگزاری اردو در سایر شهرها یا بعضاً کشورهای دیگر، مربی می بایست حضور مستمر در کنار تیم داشته باشد، حتی اگر در ایام تعطیلات بوده باشد. هر گونه عذر و بهانه پذیرفتنی نیست.

4- محل انجام کار :

دفتر اصلی باشگاه به  آدرس ................... و نیز مجموعه های ورزشی باشگاه به نشانی ..............  به منظور تمرین و آمادگی بازیکنان.

5- تاریخ انعقاد قرارداد :

.................................................

6- مدت قرارداد : .........................

7- ساعات کار : ............................

 ( میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کم تر از آن مجاز است).

8- حق السعی :

1-8 مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی ................................... ریال (حقوق ماهیانه ................... ریال).

2-8 پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/کارمند ..............................ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

3-8 شرح سایر مزایا و امتیازات ................................................... .

9- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره ............... شعبه ........................... توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد.

10- بیمه :

به موجب شماره بیمه ....... کارگر در تاریخ ....... تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت.

(به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

11- عیدی و پاداش سالانه :

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کم تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

12- حق سنوات یا مزایای پایان کار :

به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

13- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد :

به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ ...... پرداخت نماید.

......................

14- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

15- این قرارداد در ..... نسخه و ..... صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار ..... قرار خواهد گرفت.

 

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان                                               محل امضاء و اثر انگشت مربی

(تهیه و انتشارتوسط مرجع حقوقی ایران)

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.