1. مشخصات طرفین قرارداد

1. 1 مشخصات کارفرما :

آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد.

1. 2 مشخصات پیمانکار :

آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد.

2. موضوع قرارداد و محل انجام آن

موضوع قرارداد عبارتند از اجرای کامل اسکلت بتنی که در بر گیرنده : ریگلاژ کف گود، کمپکت، اجرای بتن مگر، دیوارهای حائل ستون نیرو دیوارهای برشی و دال های سقف اعم از قالب بندی، آرماتور بندی، شمع بندی و بتن ریزی، بریدن، خم کاری، بستن و کارگذاری میلگرد و ویبره کردن و تراز کردن بتن مطابق با اسناد پروژه از قبیل نقشه و مشخصات فنی سازه به متراژ ..... مترمربع می باشد.

محل انجام پروژه به نشانی ....... که دارای مجوز ساختمانی به شماره ..... تاریخ .../.../.... می باشد.

3. محاسبات و مشخصات فنی پروژه

الف- مشخصات فنی و تکنیکال پروژه بر مبنای نقشه ها و دستورالعمل های صادره از سوی کارفرمای پروژه و مهندس ناظر خواهد بود، که وظیفه اخذ کنترل و تأیید کیفیت مصالح و پیشرفت فیزیکی آن را مطابق با برنامه زمان بندی شده انجام خواهد گرفت.

ب- بخشی از مشخصات فنی پروژه به قرار ذیل است:

3. 1 سنگدانه های مصرفی در ساخت بتن بایست با مشخصات تعیین شده در مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمانی ایران تحت عنوان(مصالح و فرآورده های ساختمانی) و همچنین با ضوابط تعیین شده در آیین نامه بتن مطابقت داشته باشد.

3. 2 سنگدانه های ریز و درشت مصرفی در بتن باید تمیز، سخت، پایا و عاری از مواد شیمیایی جذب شده، پوشش های رسمی، گچی و مواد ریز باشند که به چسبندگی آن ها با خمیر سیمان اثر می گذارند. مقدار مواد زیان آور موجود در سنگدانه ها نباید از مقادیر حداکثر مجاز قید شده در مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان تجاوز کند.

3. 3 آب مصرفی در ساخت بتن بایست تمیز و صاف باشد. از افزودن هرگونه موادی که ممکن است به استحکام بتن آسیب بزند از جمله روغن، اسیدهای قلیایی، مواد قندی و ... به جد پرهیز شود.

3. 4 کلیه ابزار و وسایلی که به منظور ترکیب و انتقال بتن از جمله کامیون انتقال بتن می بایست فارغ از افزودنی ها باشد.

3. 5 در محل بتن ریزی می بایست از مواد افزودنی و زاید و همچنین یخ زدوده شود.

3. 6 مصالح ساخت و ساز که در تماس مستقیم با بتن قرار دارند می بایست به نحو مقتضی خیس شوند.

3. 7 پیش از ورود بتن به بخش آرماتور بندی شده، می بایست از خارج شدن آب از آن ناحیه اطمینان یافت.

3. 8 پیش از ورود بتن خیس بروی بتن سخت شده، می بایست لایه ضعیف سطح بتن و هر نوع ماده ناسالم دیگر زدوده شود.

3. 9 پس از ترکیب مصالح در مخلوط کن در جهت ساخت بتن، می بایست مخلوط کن را کاملاً تخلیه کرد.

3. 10 انتقال بتن از مخلوط کن تا محل نهایی بتن ریزی باید با رعایت ضوابط آیین نامه بتن باشد تا از جدا شدن یا از بین رفتن مصالح جلوگیری شود. وسایل و ابزارهای نقل و انتقال بتن بایست قادر باشند بتن را در هر شرایطی و با هر روشی بطور مداوم به نحو مطمئن به محل بتن ریزی برسانند.

3. 11 آهنگ و نظم بتن ریزی بایست به گونه ای باشد که بتوان در دقایق ابتدایی بتن به حالت خمیری شکل باقی بماند تا بتوان به راحتی به فضاهای بین میلگردها را یابند.

3. 12 بتنی که پس از افزودن آب به آن، یا بعد از سخت شدن اولیه دوباره مخلوط شود، نبایستی مورد استفاده قرار گیرد.

3. 13 هنگام بتن ریزی، هیچ یک از بخش های بتن نباید دمایی بیشتر از 30 درجه سلسیوس داشته باشد.

3. 14 کلیه مصالح بتن آرمه مشتمل بر سنگدانه ها، آب اختلاط، میلگردها و نیز کلیه سطوحی که بتن با آن ها تماس خواهد داشت مشتمل بر قالب ها، زمین و بتن سخت شده قبلی باید از هر گونه یخ زدگی عاری باشد.

3. 15 به منظور تأمین پیوستگی بین لایه های بتن در محل درزهای و جداره های اجرایی باید سطح بتن قبلی را خشن ساخت سپس لایه بعدی را ریخت.

3. 16 بایست کلیه سطوح درزهای اجرائی را قبل از بتن ریزی جدید مرطوب کرد ولی آب اضافه را باید تخلیه نمود.

3. 17 برچیدن پایه ها باید از وسط شروع شود و به طرف تکیه گاه ادامه یابد یا پایه های زیر کنسول های بزرگ باید به تدریج از لبه آزاد به طرف تکیه گاه برچیده شوند و هر لحظه که علائمی از تغییر شکل یا ترک خوردگی در کنسول ها مشاهده شود برچیدن پایه ها را باید متوقف نمود.

3. 18 برای تیرهای با دهانه تا .... متر برداشتن کل قالب و داربست و زدن پایه های اطمینان مجاز است ولی برای دهانه های بزرگتر از .... متر تنظیم قالب و داربست باید طوری باشد که برداشتن قالب بدون جابه جایی پایه های اطمینان میسر شود.

4. هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی)

4. 1 هزینه کل قرارداد به ارزش ..... ریال پیش بینی شده است که تا .... درصد قابل افزایش یا کاهش براساس صورت وضعیت پیشرفت کار مطابق تأیید مهندس ناظر می باشد.

4. 2 هزینه جزء به جزء قرارداد به شرح ذیل است:

4. 2. 1 بتن مگر با عیار 150 کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب از قرار متر مکعبی به ارزش ...... ریال تعیین می گردد.

4. 2. 2 بتن مگر با عیار 350 کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب از قرار متر مکعبی به ارزش ..... ریال تعیین می گردد.

4. 2. 3 تهیه و اجرای گروت از قرار هر دسیمتر مکعب به ارزش ...... ریال تعیین می گردد.

4. 2. 4 مضرس کردن، آجدار کردن یا راه راه کردن سطوح بتنی رامپ ها و موارد مشابه متر مربعی به ارزش ..... ریال تعیین می گردد.

4. 2. 5 لیسه ای کردن و پرداخت سطوح بتنی متر مربعی به ارزش ..... ریال تعیین می گردد.

4. 2. 6 هزینه حمل و نقل بتن آماده به محل پروژه توسط میکسر، از قرار هر سرویس به ارزش .... ریال تعیین می گردد.

4. 2. 7 اصل بر این است که هیچ افزودنی خارج از چارچوب آیین نامه ها و دستورالعمل ها استفاده نشود ولیکن در صورت نیاز و تقویت استحکام بتن، با توجه به نوع و مشخصات ماده مورد نیاز براسااس دستورالعمل تهیه اقلام فاکتوری شرح و بهای واحد مورد نظر تهیه و به پیوست .... نسخه به قرارداد ضمیمه می گردد.

5. شرایط پرداخت

5. 1 مبلغ ...... ریال معادل ..... درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ....... ریال به شماره ..... ).

5. 2 مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه.

5. 3 مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) .

5. 4 مبلغ ...... معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی .... می باشد).

6. اسناد و مدارک پیمان

این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد :

الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو)

ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی که بنا به مورد توسط کارفرما تهیه و ابلاغ می گردد.

پ- کلیه دستورکارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت(مهندس ناظر) ابلاغ می گردد.

7. مدت انجام موضوع قرارداد

مدت کامل انجام پروژه ........... روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ............ و تاریخ خاتمه قرارداد ............... می‌باشد.

8. دیرکرد طرفین در انجام پروژه

چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه .............. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

9. نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

10. تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه

هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده .... است.  ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ..... است .

11. نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار

پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

12. تعهدات پیمانکار

12. 1 پیمانکار موظف است بلادرنگ پس از ابلاغ قرارداد، نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید.

12. 2 مطابق با توافق فی مابین کارفرما و پیمانکار، اجرای قرارداد قائم به شخص ایشان می باشد، و حق انتقال موضوع قرارداد را به غیر ندارد.

12. 3 پیمانکار موظف است کلیه نیروهای انسانی موضوع عملیات را متناسب با مدت قرارداد تأمین نماید.

12. 4 پیمانکار متعهد می گردد که در جریان انجام موضوع قرارداد، کلیه ابزارها و ماشین آلات لازم را تهیه و به کار گیرد.

12. 5 پیمانکار قادر نخواهد بود از اتباع خارجی که مجوز کار در ایران را ندارند، بهره ببرد. در غیر اینصورت، کارفرما مخیر است که قرارداد پیمانکاری را فسخ نماید.

12. 6 پیمانکار موظف است پیش از هر گونه کار اجرائی، برنامه زمانبندی فعالیت خویش را در اختیار کارفرما یا مهندس ناظر قرار دهد؛ در صورت تأیید از سوی ایشان مجاز به فعالیت اجرائی می باشد.

12. 7 پیمانکار موظف است کلیه شمع ها و مهاربندی های لازم را جهت تأمین ایستایی سقف ها خود تهیه نماید.

12. 8 پیمانکار ملزم است در تمام فرآیند عملیات اجرائی پروژه حضور داشته باشد و در صورت تعدد فعالیت در بخش های مختلف، در صورت اذن کارفرما می تواند نماینده تام الاختیار با اطلاعات فنی مقتضی معرفی نماید.

12. 9 پیمانکار قادر نخواهد بود به منظور برش میلگردها به دلیل مسکونی بودن منطقه از دستگاه هوا برش استفاده نماید و حتی القمدور بایستی از قیچی بهره ببرد.

12. 10 پیمانکار مجاز نیست در صورتی که میلگردی خم شده یا شکل پیدا کرده، آن ها را مجدد باز و به کار گیرد.

12. 11 پیمانکار ملزم است قبل از بکارگیری میلگردها، اطمینان حاصل نماید که روی آن ها از هر نوع عامل و اثر مخرب آتی از قبیل گیاهان، روغن، قیر، دوغاب سیمان خشک شده، رنگ کندگیر کننده، زنگ پوسته شده و برف و یخ زدوده باشد. قصور در این مهم، مسئولیت را متوجه مستقیم پیمانکار می کند.

12. 12 پیمانکار موظف است کلیه قالب های فلزی و چوبی را به هزینه خود تهیه نماید.

12. 13 پیمانکار موظف است ابزار و وسایل ذیل را تهیه نماید: یک دستگاه بتونیر 350 لیتری، یک دستگاه بالابر برقی تک فاز و کلیه وسائل و ابزار کار جهت اجرای قرارداد از جمله ویبراتور و قیچی آرماتوربری و میز کار آرماتور خم کنی، آچار گوساله، گاز انبر و در صورت لزوم دستگاه گیوتین برقی. مسئولیت حفظ و نگهداری و تعمیرات وسایل مزبور نیز به عهده پیمانکار می باشد.

12. 14 مصالح باقیمانده در کارگاه که توسط کارفرما تهیه شده است پس از اتمام عملیات اجرائی موضوع قرارداد متعلق به کارفرما می باشد و پیمانکار ملزم است که آن ها را به صورت مرتب دسته بندی نموده و تا تحویل آن ها به کارفرما حفظ و نگهداری نماید.

12. 15 پیمانکار موظف است تا حد امکان تلاش نماید تا هدر رفتن منابع و مصالح ساختمانی به حداقل برسد و معقول باشد؛ در غیر اینصورت هزینه هدر رفت بیش از حد متعارف، از حساب بستانکاری پیمانکار کسر خواهد شد.

12. 16 پیمانکار موظف است پس از اتمام فعالیت اجرائی در پایان هر روز کاری نسبت به تمیز  نمودن محل کارگاه اقدام نماید تا موجبی بر سلب آسایش همسایگان نشود. در صورت وجود نخاله ساختمانی و زباله، می بایست با نظارت کارفرما یا مهندس ناظر اقدام به خروج آن ها از ساختمان به محوطه بیرون کارگاه نماید.

12. 17 پیمانکار متعهد می گردد که با علم و اطلاع کافی نسبت به تمام اسناد پروژه از جمله نقشه ها و دستورالعمل های مربوطه عمل می نماید و به هنگام عقد قرارداد نکته و مسئله ای نامفهوم برای ایشان باقی نمانده است.

12. 18 پیمانکار متعهد می گردد که محل کارگاه و محل اجرای پروژه را کاملاً رویت نموده است.

12. 19 پیمانکار موظف است کلیه ستون ها را به قالب های فلزی مورد تأیید مهندس ناظر و مابقی سطوح را با قالب چوبی از نوع چوب روسی نو قالب بندی نماید.

12. 20 حمل و ریختن بتن در محل های آرماتور بندی شده و قالب ها بر عهده پیمانکار می باشد.

12. 21 پیمانکار از بابت تغییرات احتمالی در میزان آرماتورها، بتن ها و تیرچه ها هیچگونه ادعایی نمی تواند داشته باشد و بنا به تشخیص مهندس ناظر که کاهش و افزایش مقادیر آیتم ها را صلاح بداند می بایستی عملیات را بنابر نظر مهندس ناظر با کیفیت مطلوب انجام دهد.

12. 22 زمان باز نمودن قالب ها را مهندس ناظر تعیین و متعاقباً ابلاغ خواهد نمود.

12. 23 پیمانکار ملزم است که بتن ستون ها را با گونی پیچ نمودن مرطوب نگه دارد تا مادامی که مهندس ناظر تعیین ننموده نمی تواند آن ها را باز کند.

12. 24 پیمانکار پیش از اجرای هر بخش بتن ریزی، می بایست میلگرد گذاری سقف های کاذب را انجام دهد.

12. 25 پیمانکار متعهد به نصب صفحات فلزی داخل بتن در بخش هایی که به نظر مهندس ناظر نیاز است، می باشد.

12. 26 پیمانکار موظف به حمل تیرچه بلوک و آرماتور به طبقات و به محل اجرای کار می باشد.

12. 27 پیمانکار بایستی به شکلی قالب بندی و بتن ریزی نماید که لبه کلیه سقف هایی که روی هم قرار می گیرند کاملاً شاقول و در محور یکدیگر قرار می گیرند.

12. 28 پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملّی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد و نسبت به اجباری بودن استفاده از وسایل ایمنی آگاه است. هر گونه عملی خلاف مقتضای عبارت مقرر شده در این بند، در وهله نخست پیمانکار مسئول و در صورت قصور از جانب پرسنل ایشان، پیمانکار به همراه کارکنانش مسئول می باشد و کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی مندرج در مبحث 12، شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک و عینک و .... می باشد.

12. 29 پیمانکار متعهد می گردد که افراد دارای صلاحیت فنی را به کار گمارد؛ در غیر اینصورت کارفرما و مهندس ناظر مجاز می باشند به موجب اطلاع به پیمانکار، درخواست تغییر ایشان را بخواهند.

12. 30 تهیه، پرداخت هزینه های ایاب و ذهاب، مسکن، بیمه و غذای افراد مشغول در کارگاه برعهده پیمانکار می باشد.

12. 31 پیمانکار متعهد می گردد که ساعات فعالیت کارگاه را اکیداً رعایت نماید تا موجبی بر سلب آسایش همسایگان نشود. در صورت نیاز به فعالیت خارج از زمان تعیین شده، با مجوز کارفرما منعی وجود ندارد.

12. 32 پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید.

12. 33 پیمانکار موظف است که میخ، گوه، سیم و قطعات اتصالی قالب ها را به هزینه خویش تهیه نماید.

12. 34 پرداخت هایی مانند عیدی، انعام، پاداش و .... به کارگران کارگاه به عهده پیمانکار می باشد.

13. تعهدات کارفرما

13. 1 کارفرما موظف است مطابق با قرارداد کلیه پرداخت های لازم را با پیمانکار تسویه نماید.

13. 2 هزینه و تهیه آب، برق و گاز مورد نیاز مصرفی پیمانکار جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا بر عهده کارفرما می باشد.

13. 3 کارفرما موظف است سیم آرماتور بندی را بسته به میزان مصرف در اختیار پیمانکار قرار دهد و در مقابل پیمانکار متعهد است با رعایت حداقل هدر رفت سیم از آن استفاده نماید و از سیم آرماتوربندی به منظور استفاده قالب بندی مجاز نمی باشد.

13. 4 ابزار و وسایل ذیل توسط کارفرما تهیه و در اختیار پیمانکار قرار داده می شود و پیمانکار می بایست در پایان پروژه همانطور که سالم و تمیز تحویل گرفته است، همانطور سالم و تمیز تحویل دهد: نردبان، طناب، تخت زیرپایی برای کار، کلیه وسایل ایمنی و حفاظتی، شیلنگ آب، گونی به مقدار لازم و سیم آرماتوربندی.

13. 5 کارفرما از بابت مواردی و ابزارهایی که در اختیار پیمانکار قرار می دهد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد.

13. 6 کارفرما موظف است محلی را جهت استراحت و غذاخوری کارگران تهیه نماید.

13. 7 کارفرما موظف است سرویش بهداشتی مناسبی را به تعداد کارگران در محل کارگاه پیش از شروع عملیات اجرائی کار، احداث نماید.

14. ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید .

15. دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده .......... که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود.

16. مالیات پروژه

هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده ........ است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.

17. موارد فسخ قرارداد

17. 1 انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

17. 2 عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

17. 3 تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از ............... روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

17. 4 تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد.

17. 5 غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

18. اختلافات ناشی از قرارداد

اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ............ را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند.

19. موارد متفرقه

1۹. 1 موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است .

1۹. 2 در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .

1۹. 3 موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود .

20. نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در ........ ماده و ....... نسخه تهیه و به  امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد.

 

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.