بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

           مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات وکیل) به  وکالت از  (مشخصات  موکل)

  

ریاست محترم اداره ثبت ناحیه ...... شهرستان ........

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

با عنایت به مفاد مبایعه نامه (خرید یا فروش) ..... به شماره ...... مورخ ....... که تصویر مصدق آن به پیوست اظهارنامه حاضر می باشد، آقا/خانم ..... یک دستگاه منزل ویلایی به شماره پلاک ثبتی ..... به نشانی ...... و شماره سند ....... به اینجانب فروخته است. هر چند که نامبرده متعهد گردیده در تاریخ ...... که مصادف با گذشت ..... روز از تاریخ انعقاد مبایعه نامه می باشد، در دفترخانه به شماره ..... حضور یابد و نسبت به تنظیم و انتقال سند رسمی مربوطه اقدام نماید، حضور نیافته و مقدمات انتقال قطعی سند ملک را فراهم ننموده است. حال اینجانب پیش از اقامه دعوی در مراجع قضایی و موارد فوق الذکر با عنایت به ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، به منظور جلوگیری از مورد معامله به غیر، مراتب را به حضور آن مقام محترم اعلام می دارم تا اظهارنامه حاضر در پرونده ثبتی ملک مزبور ثبت و در صورت هر گونه استعلام یا انتقال آن به مفاد اظهارنامه توجه نمایند.

متعاقباً حضرتعالی را در جریان روند دادرسی مربوطه قرار خواهیم داد.

 

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

خلاصه پاسخ

       

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.