بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

           مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

  عزل از امر وکالت و ابطال وکالت نامه

 

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

با رعایت مفاد ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی و به موجب این اظهارنامه به اطلاع حضرتعالی می رسانم:

با عنایت به اقدامات اخیر شما در خصوص پرونده اینجانب به خواسته ....... و اقامه شده در شعبه ...... دادگاه ..... که موجبات نارضایتی اینجانب را به دلیل ناتوانی حضرتعالی از انجام امور محوله فراهم ساخته است. لذا به موجب اظهارنامه حاضر مراتب عزل از وکالت اعطایی به شما مطابق با وکالتنامه به شماره ......  را رسماً اعلام می دارم و هر گونه اقدام به نمایندگی از اینجانب از تاریخ رؤیت این اظهارنامه وجاهت قانونی ندارد. ضمناً پس از رؤیت این اظهارنامه، حق الوکاله دوران وکالت خویش را محاسبه و مراتب را امر به دستور ارسال نمایید. هر گونه اقدام خلاف مفاد این اظهارنامه، مسئولیت را متوجه شخص شما می نماید.

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

خلاصه پاسخ

       

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.