بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

           مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات وکیل) به  وکالت از  (مشخصات  موکل)

  استرداد چک

 (مشخصات)

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

بنا بر اصل مقرر در ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی به حضرتعالی ابلاغ می نمایم:

اینجانب یک فقره چک به شماره ...... بر عهده بانک ..... شعبه ...... به مبلغ ........ ریال به استناد رسید اخذ آن صرفاً در جهت حسن انجام کار به صورت امانی در اختیار حضرتعالی قرار داده ام. با عنایت به این امر که دیگر رابطه قرارداد کاری فی مابین وجود ندارد و از زمان فراغت از این رابطه کاری مدت ..... روز می گذرد، جنابعالی هیچ گونه اقدامی در خصوص استرداد لاشه چک مربوطه ننموده اید. حال به موجب این اظهارنامه به شما ابلاغ می نمایم که در مدت ..... روز پس از رؤیت این اظهارنامه نسبت به استرداد لاشه چک مزبور اقدام نمایید. در غیر اینصورت با در نظر گرفتن امانی بودن ید شما نسبت به چک مزبور، مراتبرا از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهم نمود.

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

خلاصه پاسخ

       

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.