بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

           مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات وکیل) به  وکالت از  (مشخصات  موکل)

  ملاقات فرزندان

 (مشخصات زوج)

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

اینجانب به استناد طلاقنامه شماره ...... صادره از شعبه ...... مجتمع قضایی ..... مورخ ...... از جنابعالی جدا شده ام. مطابق با ازدواج نافرجامی که در تاریخ ...... در دفتر ازدواج شماره ...... منعقد شد، تعداد .....فرزند ...... دختر و ...... پسر حاصل شد که رأی شعبه مزبور، روزهای ...... را برای ملاقات فرزندان تعیین نموده است. متأسفانه جنابعالی هیچ گونه توجهی به رأی مزبور نداشته اید و مدت مدیدی است تماس ها و مراجعات مکرر اینجانب در جهت ملاقات فرزندان مشترک مان به نتیجه ای نرسیده و از ملاقات با ایشان سرباز زده اید. حال با عنایت به شرح اظهارنامه حاضر، تقاضا دارم ظرف مدت ..... روز از تاریخ رؤیت این اظهارنامه نسبت به رعایت و احترام به رأی دادگاه اقدامات مقتضی را مبذول نمایید در غیر اینصورت مراتب از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

خلاصه پاسخ

       

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.