بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

           مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

  

 

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

اینجانب بنابر اطلاعات تشکیل پرونده مالیاتی که شامل کد اقتصادی به شماره ...... ، شناسه ملی شخص حقوقی .....(شماره ملی شخص حقیقی .....)، کد رهگیری پیش ثبت نام و شماره واحد مالیاتی ...... می باشم. بنابر اصل صداقت و شفاف سازی مالی به عرض می رسانم، تراز کل و معین به تاریخ پایان دوره مالی به ارزش ....... ریال می باشد که دفاتر کل و روزنامه به پیوست این اظهارنامه ارسال می گردد. به تعداد ..... نفر پرسنل در شرکت( یا واحد تجاری مربوطه) مشغول می کار می باشند که در پایان دوره مالی به میزان ..... ریال مجموعاً حقوق و سنوات دریافت نموده اند که صورت فیش ایشان نیز به پیوست ارسال می گردد. لذا از آن مقام محترم تقاضامندم که مراتب را جهت بررسی و تعیین میزان مبلغ مالیات دوره مالی مربوطه تعیین و امر به ابلاغ نمایند.

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

خلاصه پاسخ

       

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.