احمد مومنی راد سخنگوی هیات منصفه مطبوعات در رابطه با این موضوع بیان کرد: پرونده اول مربوط به مدیر مسئول خبرگزاری فارس و دو خبرنگار به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بود که هیات منصفه با اکثریت آرا در موضوع اتهام نشر اکاذیب  متهمان را مجرم دانست و نیز به اتفاق آرا، آنها را در این اتهام مستحق تخفیف دانست.

وی ادامه داد: پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول خبرگزاری فارس و یک خبرنگار به اتهام نشر مطالب خلاف واقع بود که هیات منصفه با اکثریت آرا متهمان را در اتهام فوق الذکر مجرم دانست و نیز با اکثریت آرا، آنها را در این اتهام مستحق تخفیف دانست.

مومنی راد افزود: پرونده آخر مربوط به دو متهم  مدیر مسئول روزنامه فرهنگ آشتی و مدیر مسئول روزنامه مغرب به اتهام توهین به معظم رهبری و نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بود که هیات منصفه با اکثریت آرا در موضوع اتهام توهین به مقام رهبری متهمان را مجرم ندانست و هیات منصفه با اکثریت ارا در موضوع اتهام نشر اکاذیب متهمان را مجرم دانست و با اکثریت ارا متهمان را مستحق تخفیف دانست./ ایسنا