سرپرست دادسرای جنایی تهران اظهار داشت: پدر و مادر بابک خرمدین به قتل داماد و دختر خودشان هم اعتراف کردند.

قاضی محمد شهریاری در این رابطه بیان کرد: پدر و مادر خرمدین اعتراف کردند که داماد خانواده خرمدین در سال 1390 و دختر خانواده در سال  1397 را به همان روش یعنی تکه تکه کردن جسد و انتقال به سطل زباله به قتل رساندند.

وی افزود: قاتلین در اعتراف گفتند که بچه ها معتاد بودند و مواد مصرف می کردند، البته تحقیقات ادامه دارد.

سرپرست دادسرای جنایی تهران افزود: روانپزشک گفته که قاتلین سالم هستند./ ایسنا