مدیر نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی قوه قضاییه اظهار داشت: تعیین هر گونه تعرفه، هزینه، حق عضویت و دریافت وجه از سوی کانون‌های وکلای دادگستری، باید با تصویب رئیس قوه قضاییه صورت گیرد.

محبوبه میرزا بیگی مدیر نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی قوه قضاییه در این رابطه بیان کرد: مطابق ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلا، ماده 9 آیین‌نامه تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت وکلای دادگستری و مقررات قانونی دیگر، تعیین هرگونه تعرفه، هزینه، حق عضویت و دریافت وجه باید با تصویب رییس قوه قضاییه صورت گیرد.

وی ادامه داد: به رغم اینکه نظارت جهت پیشگیری از انحراف کانون وکلا از انجام وظایف قانونی است، متاسفانه برخی مدیران نهاد وکالت با تلقین استقلال مطلق کانون وکلا و دستاویز قرار دادن استقلال وکلا، قصد رهایی از نظارت قانونی را دارند.

مدیر نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی قوه قضاییه افزود: مواد 3 الی 10 آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال1400 با تصریح بر استقلال وکیل و برخورداری وکیل از احترامات و تامینات شغل قضا در مقام دفاع و آزادی وکیل در مقام دفاع، به حقوق وکیل و ضمانت اجرای آن اشاره دارد و شرایط قانونی تعیین شده در این آیین نامه در اجرای مواد 21، 22 و 26 لایحه استقلال کانون وکلا و در حمایت از استقلال وکلا و جلوگیری از تضییع حقوق وکلا است./ ایسنا