احمد مومنی راد اظهار داشت: روز یکشنبه 4 مهرماه 1400 در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی به 2 پرونده رسیدگی شد.

احمد مومنی راد سخنگوی هیات منصفه مطبوعات در این رابطه بیان کرد: پرونده اول مربوط به مدیر مسئول سایت اعتدال به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که هیات منصفه به اتفاق آرا در موضوع اتهام نشر اکاذیب متهم را مجرم دانست و به اتفاق آرا او را در این اتهام مستحق تخفیف ندانست.

وی افزود: پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبری فراز به اتهام  نشر اکاذیب بود که هیات منصفه به اتفاق آرا متهم را در اتهام فوق الذکر مجرم دانست و اکثریت آرا او را در این اتهام مستحق تخفیف دانست./ ایسنا