احمد مومنی‌راد امروز (یکشنبه) از رسیدگی به سه پرونده در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی خبر داد.

احمد مومنی‌راد سخنگوی هیات منصفه مطبوعات در این رابطه بیان کرد: پرونده اول مربوط به مدیر مسئول روزنامه همدلی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که  هیات منصفه با اکثریت آرا متهم را مجرم دانست و به‌اتفاق آرا ایشان را مستحق تخفیف دانست.

وی ادامه داد: پرونده دوم مربوط به متهم مدیر مسئول روزنامه کیهان به اتهامات نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین و افترا و عدم مراعات مصوبات شورای عالی امنیت ملی بود که هیات منصفه به اتفاق آرا متهم را در اتهامات فوق‌الذکر مجرم ندانست.

مومنی‌راد افزود: پرونده سوم نیز  با اعلام رضایت شاکی پرونده مختومه اعلام شد./ ایسنا