احمد مومنی راد اظهار  داشت: روز دوشنبه نهم اسفند ماه 1400 در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی سه پرونده رسیدگی شد.

احمد مومنی راد، سخنگوی هیات منصفه مطبوعات در این رابطه بیان کرد: متهم پرونده اول مدیر مسئول نشریه مشق فردا با عنوان اتهام انتشار مطالب علیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود که هیات منصفه به اتفاق آراء در اتهام یادشده متهم را مجرم دانست و به اتفاق آراء وی را مستحق تخفیف ندانست.

وی ادامه داد: متهمان پرونده دوم مدیر مسئول پایگاه خبری رویداد 24 و پایگاه خبری شعار سال بودند و عنوان اتهامی آنها نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهات عمومی و افترا بود که هیات منصفه با اکثریت آراء متهمان را در اتهامات یادشده مجرم دانست. در این پرونده، هیات منصفه با اکثریت آراء مدیر مسئول رویداد 24  را در اتهامات مزبور مستحق تخفیف ندانست و هیأت منصفه با اکثریت آراء مدیر مسئول پایگاه خبری شعارسال را در اتهامات یادشده مستحق تخفیف دانست.

مومنی راد افزود: متهم پرونده سوم، مدیر مسئول نشریه کلید به اتهام انتشار مطالب علیه خلاف واقع بود که هیات منصفه با اکثریت آراء در موضوع اتهام مذکور متهم را مجرم دانست همچنین هیات منصفه با اکثریت آراء وی را در این اتهام مستحق تخفیف ندانست./ ایرنا