مشخصات‌طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات خریدار

خوانده

مشخصات فروشنده

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

بدوا" صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقالات توأم با منع تصرف دادن مبیع به دیگری و در ماهیت دعوی، الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی...  و ایضا" تحویل مورد معامله به شرح متن، هریک مقوم به... ریال و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی مورخ ...    2ـ تصویر مصدق سند مالکیت    3ـ استعلام ثبتی    4ـ تصویر مصدق گواهی عدم حضور دفتر اسناد رسمی... تهران     5 ـ شهادت شهود       6 ـ تحقیق و معاینه محل      7ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی...  سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار عالیجناب میرساند:

اولا"؛ با توجه به اینکه خوانده محترم، مالک رسمی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ... مفروز از پلاک ثبتی ... فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت ... صفحه ... دفتر املاک ... بخش ... تهران، به نشانی ... است.

ثانیا"؛ با عنایت به اینکه خوانده فوق‌الاشعار، رقبه مورد ترافع را با کلیه متعلقات آن، مستند به تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی به شماره ... مورخ ... به موکل، در ازاء ثمن به مبلغ ... ریال می‌فروشد و مبلغ ... ریال از ثمن معامله را از موکل دریافت نموده است

ثالثا"؛ عنایتا" به اینکه خوانده از تحویل مبیع به موکل خودداری نموده است و این موضوع، از طریق ارجاع امر به تحقیق و معاینه محل و نیز شهادت شهود، قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

 رابعا"؛ مستند به بند ... شروط ضمن عقد همان مبایعه‌نامه، طرفین متعهد گردیده‌اند که در روز ... مورخ ... در دفتر اسناد رسمی ... تهران، جهت انتقال رسمی مورد معامله، حضور به هم رسانند.

خامسا"؛ با نظر به اینکه مستند به تصویر مصدق گواهی عدم حضور دفتر اسناد رسمی ... تهران، خوانده، از حضور در دفتر اسناد رسمی مذکور و انجام تعهد خویش مبنی بر انتقال رسمی مورد معامله استنکاف می‌ورزد.

سادسا"؛ با توجه به اینکه وقوع بیع صحیح شرعی بین موکل و خوانده فوق‌الذکر مسلم است.

سابعا"؛ با عنایت به اینکه خوانده، به انجام جنبه‌های تشریفاتی معامله نیز متعهد شده و از ایفاء تعهد خودداری نموده است.

ثامنا"؛ با نظر به اینکه نقل و انتقال مورد معامله و نیز تصرف دادن آن به شخص ثالث، قویا" محتمل است.

تاسعا"؛ با ملاحظه اینکه در خصوص ابطال نقش تمبر هزینه دادرسی، بر حسب محاسبه دفتر دادگاه، وفق دفترچه محاسباتی املاک، وفق بند12 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب1373و نیز در خصوص تودیع خسارت احتمالی به‌منظور صدور دستور موقت فوق‌الذکر، وفق ماده319 ق.آ.د.م، پس از تعیین، اقدام خواهد شد.

لذا موارد ذیل، مورد استدعاست:

1ـ به منظور جلوگیری از نقل و انتقال احتمالی مورد معامله و نیز تصرف دادن آن به شخص ثالث و به لحاظ فوریت امر، صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقالات توأم با منع تصرف دادن مبیع به دیگری، بدون حضور خوانده و اجرای قرار، قبل از ابلاغ به خوانده، وفق مواد310 به بعد ق.آ.د.م

2ـ پیش از حلول جلسه رسیدگی، صدور دستور مبنی بر استعلام ثبتی، به منظور احراز مالکیت خوانده، وفق ماده212 ق.آ.د.م

3ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی مورد ترافع، در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران و ایضا" الزام خوانده به تحویل مورد معامله، توأم با پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، وفق مادتین10 و219 و بند3 ماده362 قانون مدنی و مواد 198 و212 و515 و519 ق.آ.د.م و اصول حاکمیت اراده، لزوم و صحت قرارداد فیمابین و التزام طرفین به محترم شمردن مفاد آن

 

                                                                                                                                        با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                                      وکیل خواهاندر صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.