مشخصات‌طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات خریدار

خوانده

مشخصات فروشنده

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

بدوا" صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقالات و در ماهیت دعوی، الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی... با کسر بهای پارکینگ  به شرح متن، مقوم به... ریال و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی مورخ ...    2ـ استعلام ثبتی    3ـ تصویر مصدق گواهی عدم حضور دفتر اسناد رسمی... تهران     4ـ کارشناسی      5 ـ استعلام از شهرداری مربوطه      6 ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی...

سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار میرساند:

اولا"؛ با توجه به اینکه خوانده محترم، مالک رسمی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان با پلاک ثبتی ... مفروز از پلاک ثبتی ... فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت ... صفحه ... دفتر املاک ... بخش ... تهران، به نشانی ... است.

ثانیا"؛ با عنایت به اینکه خوانده فوق‌الاشعار، رقبه مورد ترافع را با کلیه متعلقات آن، مستند به تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی به شماره ... مورخ ... به موکل، در ازاء ثمن به مبلغ ... ریال می‌فروشد و مبلغ ... ریال از ثمن معامله را از موکل دریافت نموده و مبیع را به تصرف موکل داده است و مستند به بند ... شروط ضمن عقد همان مبایعه‌نامه، طرفین متعهد گردیده‌اند که در روز ... مورخ ... در دفتر اسناد رسمی ... تهران، جهت انتقال رسمی مورد معامله، حضور به هم رسانند.

ثالثا"؛ با نظر به اینکه مستند به تصویر مصدق گواهی عدم حضور دفتر اسناد رسمی ... تهران، خوانده، از حضور در دفتر اسناد رسمی مذکور و انجام تعهد خویش مبنی بر انتقال رسمی مورد معامله استنکاف می‌ورزد.

رابعا"؛ عنایتا" به اینکه خوانده، آپارتمان مورد معامله را همراه با پارکینگ به موکل فروخته است لیکن براساس ضوابط شهرداری، آپارتمان مورد معامله، فاقد پارکینگ است و این امر از طریق استعلام از شهرداری مربوطه، قابل احراز است.

خامسا"؛ با توجه به اینکه وقوع بیع صحیح شرعی بین موکل و خوانده فوق‌الذکر مسلم است.

سادسا"؛ با عنایت به اینکه خوانده، به انجام جنبه‌های تشریفاتی معامله نیز متعهد شده و از ایفاء تعهد خودداری نموده است.

سابعا"؛ با توجه به اینکه آپارتمان مورد معامله، در حال حاضر، فاقد پارکینگ است و بهای پارکینگ در مورد معامله محاسبه و منظور شده است و در جهت کسر بهای پارکینگ، جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ضروری است.

ثامنا"؛ با نظر به اینکه نقل و انتقال مورد معامله، قویا" محتمل است.

تاسعا"؛ با ملاحظه اینکه در خصوص ابطال نقش تمبر هزینه دادرسی، بر حسب محاسبه دفتر دادگاه، وفق دفترچه محاسباتی املاک، وفق بند12 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب1373 و نیز در خصوص تودیع خسارت احتمالی به‌منظور صدور دستور موقت فوق‌الذکر، وفق ماده319 ق.آ.د.م، پس از تعیین، اقدام خواهد شد.

لذا موارد ذیل، از محضر آن عالیجناب، مورد استدعاست:

1ـ به منظور جلوگیری از نقل و انتقال احتمالی مورد معامله و به لحاظ فوریت امر، صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقالات، بدون حضور خوانده و اجرای قرار، قبل از ابلاغ به خوانده، وفق مواد310 به بعد ق.آ.د.م

2ـ پیش از حلول جلسه رسیدگی، صدور دستور مبنی بر استعلام ثبتی، به منظور احراز مالکیت خوانده و نیز استعلام از شهرداری مربوطه به منظور احراز فاقد پارکینگ بودن آپارتمان مورد معامله، وفق ماده212 ق.آ.د.م

3ـ صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی بمنظور تعیین ارزش مبلغ پارکینگ جهت کسر آن مبلغ از کل ثمن مورد معامله وفق مواد257 لغایت269 ق.آ.د.م

4ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی مورد ترافع، در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران و نیز صدور رأی مبنی بر تجویز کسر بهای پارکینگ از کل ثمن مورد معامله، توأم با پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، وفق مادتین10 و219  قانون مدنی و مواد 198 و212 و515 و519 ق.آ.د.م و اصول حاکمیت اراده، لزوم و صحت قرارداد فیمابین و التزام طرفین به محترم شمردن مفاد آن

                                                                                                                                        با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                                      وکیل خواهاندر صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.