نمونه دادخواست الزام خوانده به فک رهن از ملک موضوع پلاک ثبتی و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله

مشخصات‌طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات مالک

خوانده

مشخصات بانک مربوطه

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

الزام خوانده به فک رهن از ملک موضوع پلاک ثبتی...  به شرح متن و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق سند مالکیت       2ـ استعلام ثبتی       3ـ تصویر مصدق قرارداد رسمی رهن       4ـ دفاتر خوانده    5 ـ کارشناسی     6 ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی ... سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار میرساند:

اولا"؛ با توجه به اینکه موکل، مالک رسمی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ... مفروز از پلاک ثبتی ... فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت ... صفحه ... دفتر املاک ... بخش ... تهران، به نشانی ... است.

ثانیا"؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق سند رسمی به شماره ... مورخ ... تنظیمی دفتر اسناد رسمی ... تهران، پلاک ثبتی مذکور، در رهن خوانده واقع شده است.

ثالثا"؛ با نظر به اینکه موکل، کلیه اقساط وام را تأدیه نموده و نامبرده هیچگونه دینی به خوانده ندارد و این امر، از طریق مراجعه کارشناس رسمی دادگستری به دفاتر خوانده، قابل احراز است.

رابعا"؛ با توجه به اینکه خوانده، از فک رهن پلاک ثبتی مذکور استنکاف می‌ورزد.

خامسا"؛ با لحاظ اینکه امتناع خوانده از فک رهن ملک موکل، مانع اجرای حق انتقال موکل نسبت به ملک وی گردیده است.

لذا موارد ذیل، مورد استدعاست:

1ـ پیش از حلول جلسه رسیدگی، صدور دستور مبنی بر استعلام ثبتی، به منظور احراز مالکیت موکل، وفق ماده212 ق.آ.د.م

2ـ صدور قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری بمنظور مراجعه به دفاتر خوانده و احراز پرداخت کلیه اقساط وام توسط موکل و تسویه حساب نهایی موکل با خوانده

3ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به فک رهن از ملک موکل، توأم با پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، وفق مواد197 و212 و515 و519 ق.آ.د.م و اصول حاکمیت اراده، لزوم و صحت قرارداد فیمابین و التزام طرفین به محترم شمردن مفاد آن

 

                                                                                                                                        با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                                      وکیل خواهان

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.