مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات زوج

خوانده

مشخصات زوجه

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تمکین (عام و خاص)

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق عقدنامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران 2ـ تصویر مصدق شناسنامه زوج   3ـ شهادت شهود    4ـ قرار تحقیق و معاینه محل   5 ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت فیمابین موکل و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا"؛ با لحاظ اینکه یکی از تکالیف خوانده محترم، در مقابل موکل، وفق ماده1102 قانون مدنی، تمکین مشارالیها از موکل می‌باشد.

ثالثا"؛ با نظر به اینکه خوانده محترم منزل مشترک را بدون اذن موکل، به مقصد ... ترک نموده و موکل تقاضای بازگشت خوانده محترم به منزل مشترک را نموده و این امر از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

علاوه بر اینکه موکل، طی اظهارنامه پیوستی به شماره ... مورخ ... ارسالی از طریق مجتمع قضایی ... موضوع ترک منزل خوانده محترم و تقاضای بازگشت وی به منزل مشترک را خطاب به مشارالیها اعلام نموده است.

رابعا"؛ با توجه به اینکه خوانده محترم، تا تاریخ تقدیم دادخواست حاضر، از مراجعت به منزل مشترک امتناع و استنکاف نموده و این امر از طریق صدور قرار تحقیق و معاینه محل، قابل احراز است.

خامسا"؛ با ملاحظه اینکه به هیچوجه اختیار تعیین منزل، از طرف موکل به خوانده محترم اعطاء نشده است و خوانده محترم، وفق ماده1114 قانون مدنی، مکلف به سکنی در منزلی است که موکل تعیین می‌نماید.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ در صورت عدم اقرار خوانده محترم در اولین جلسه دادرسی مبنی بر عدم مراجعت نامبرده به منزل مشترک، صدور قرار تحقیق و معاینه محل به منظور احراز این امر، وفق مواد248 لغایت256 ق.آ.د.م

2ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده محترم به تمکین از موکل، وفق مواد1102، 1108 و1114 قانون مدنی و همچنین الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل دادگستری، وفق مادتین515 و519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده تسبیب.

 

                                                                                                                           با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                          وکیل خواهاندر صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.