مشخصات‌طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات زوجه

خوانده

مشخصات زوج

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

صدور حکم مبنی بر اثبات رابطه زوجیت منقطع (موقت)

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق صیغه‌نامه مورخ ...          2ـ شهادت شهود           3ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه موکله، مستند به تصویر مصدق صیغه‌نامه مورخ ... به عقد زوجیت موقت خوانده، در آمده است و علاوه بر آن، زوجیت موقت موکله با خوانده،  از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ثانیا"؛ با توجه به اینکه خوانده، منکر وجود رابطه زوجیت موقت فیمابین موکله و خودش می‌باشد.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ در صورت عدم اقرار خوانده محترم در اولین جلسه دادرسی مبنی بر وجود رابطه زوجیت منقطع فیمابین موکله و نامبرده، صدور قرار استماع شهادت شهود به منظور احراز این امر، وفق مواد229 لغایت247 ق.آ.د.م

2ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر اثبات رابطه زوجیت منقطع (موقت) وفق ماده1 قانون راجع به انکار زوجیت مصوب1311

 

 

                                                                                                                      با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                     وکیل خواهاندر صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.