مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات زوجه

خوانده

مشخصات زوج

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت نفقه آتیه فرزند مشترک مقوم به نظر کارشناسی

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق عقدنامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران        2ـ تصویر مصدق شناسنامه موکل

3ـ تصویر مصدق شناسنامه فرزند مشترک         4ـ شهادت شهود       5 ـ کارشناسی             6 ـ اظهارنامه            7ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکل و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا"؛ با نظر به اینکه مستند به تصویر مصدق شناسنامه فرزند مشترک، رابطه ابوت و بنوت فیمابین خوانده و فرزند مشترک محرز و مسلم است.

ثالثا"؛ با لحاظ اینکه یکی از تکالیف خوانده محترم، در مقابل فرزند خویش، وفق مواد1196 و1199 و1204 قانون مدنی، پرداخت نفقه به فرزند خویش می‌باشد.

رابعا"؛ با توجه به اینکه خوانده محترم، از پرداخت نفقه به فرزند خویش استنکاف می‌ورزد  و این امر، از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

علاوه بر اینکه موکل، طی اظهارنامه پیوستی به شماره ... مورخ ... ارسالی از طریق مجتمع قضایی ... موضوع پرداخت نفقه به فرزند مشترک را خطاب به خوانده محترم اعلام نموده است.

خامسا"؛ با ملاحظه اینکه تعیین میزان نفقه نیاز به اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری دارد.

سادسا"؛ با عنایت به اینکه تمبر هزینه دادرسی ـ پس از نظر مصون از تعرض کارشناس محترم رسمی دادگستری ـ وفق مقررات جاری پرداخت می‌گردد.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ در صورت عدم اقرار خوانده محترم در اولین جلسه دادرسی مبنی بر عدم پرداخت نفقه  فرزند مشترک در مدت زمان اعلامی، صدور قرار استماع شهادت شهود به منظور احراز این امر، وفق مواد229 لغایت247 ق.آ.د.م

2ـ صدور قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری بمنظور تعیین میزان مبلغ نفقه، وفق مواد257 لغایت269 ق.آ.د.م

3ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده محترم به پرداخت نفقه  فرزند مشترک،  وفق مواد1196 و1199 و1204 قانون مدنی و همچنین الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل دادگستری، وفق مادتین515 و519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده تسبیب.

 

                                                                                                                        با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                      وکیل خواهاندر صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.