مشخصات‌طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات زوجه

خوانده

مشخصات زوج

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

صدور حکم مبنی بر ابطال عقد ازدواج به سبب وجود اکراه در انعقاد نکاح

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق عقدنامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران       2ـ تصویر مصدق شناسنامه زوجه    3ـ شهادت شهود             4ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه موکله، در تاریخ ... به عقد زوجیت دائم خوانده، در آمده است.

ثانیا"؛ با لحاظ اینکه وصلت مزبور، صرفا" بر مبنای بکارگیری زور و تهدید وارده از ناحیه پدر و برادران موکله، تحقق پذیرفته است.

ثالثا"؛ با توجه به اینکه موکله ـ پس از وقوع ازدواج و ثبت آن در دفتر خانه مربوطه، تاکنون از حضور در منزل خوانده و انجام وظایف و تکالیف مقرره زوجیت، امتناع ورزیده است و کرارا" قبل و بعد از عقد نکاح، مخالفت صریح خود را با آغاز زندگی مشترک زناشویی، اعلام داشته لیکن متأسفانه این امر، مورد توجه و التفات والدین موکله قرار نگرفته است. مطالب فوق‌الذکر، از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

رابعا"؛ با نظر به اینکه ازدواج، پیوندی آسمانی و صرفا" مبتنی بر عشق و عاطفه طرفین است و وفق ماده1070 قانون مدنی، هرگونه عقد نکاح مبتنی بر اجبار و اکراه، فاقد اعتبار و نفوذ است.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ در صورت عدم اقرار خوانده محترم در اولین جلسه دادرسی مبنی بر اجبار و اکراه موکله در انعقاد عقد نکاح مورد ترافع، صدور قرار استماع شهادت شهود به منظور احراز این امر، وفق مواد229 لغایت247 ق.آ.د.م

2ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر ابطال عقد ازدواج به سبب وجود اکراه در انعقاد نکاح

 

 

                                                                                                                           با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                       وکیل خواهاندر صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.