مشخصات‌طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات زوجه

خوانده

مشخصات زوج

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

صدور حکم مبنی بر سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده به سبب اجبار طفل به ورود در تکدی‌گری، وفق ماده1175 ناظر به بند4 ماده1173 قانون مدنی

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق عقدنامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران       2ـ تصویر مصدق طلاق‌نامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران/ تصویر مصدق دادنامه حضانت به شماره ... مورخ ... مندرج در پرونده به شماره کلاسه ...       3ـ تصویر مصدق شناسنامه فرزند            4ـ تحقیقات محلی      5 ـ شهادت شهود       6 ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه موکله، مستند به تصویر مصدق عقدنامه پیوست، در تاریخ ... به عقد نکاح دائم خوانده در آمده است.

ثانیا"؛ با نظر به اینکه حاصل این ازدواج، فرزند مشترکی بنام ... (متولد  /   /   ) می‌باشد.

ثالثا"؛ با توجه به اینکه موکله، مستند به تصویر مصدق طلاق‌نامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران، از خوانده، جدا شده و در دادنامه مذکور، حضانت طفل آنان، به خوانده داده شده بود.

ثالثا" مکرر: با توجه به اینکه مستند به تصویر مصدق دادنامه حضانت به شماره ... مورخ ... مندرج در پرونده به شماره کلاسه ... ، حضانت طفل آنان، به خوانده داده شده بود.

رابعا"؛ عنایتا" به اینکه خوانده، به دلیل اجبار طفل به ورود در تکدی‌گری، صلاحیت حضانت فرزند مشترک را ندارد و حیات معنوی و اخلاقی آن طفل، در معرض خطر است و این امر، از طریق شهادت شهود و ارجاع امر به تحقیقات محلی قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ در صورت عدم اقرار خوانده محترم در اولین جلسه دادرسی مبنی بر  اجبار طفل به ورود در تکدی‌گری، صدور قرار ارجاع امر به تحقیقات محلی به منظور احراز این امر، وفق مواد248 لغایت256 ق.آ.د.م و همچنین صدور قرار استماع شهادت شهود، وفق مواد229 لغایت247 همان قانون

2ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده به سبب  اجبار طفل به ورود در تکدی‌گری ، وفق ماده1175 ناظر به بند4 ماده1173 قانون مدنی

 

                                                                                                                       با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                     وکیل خواهاناگر متن حاضر نیاز شما را به شکل کامل برآورده نکرد یا به نمونه اسناد بیشتری نیاز دارید لینک های زیر را امتحان کنید.

در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.