مشخصات‌طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات زوج

خوانده

مشخصات زوجه

وکیل یا نماینده قانونی

 

تعیین خواسته و بهای آن

صدور حکم مبنی بر طلاق توأم با تقسیط مهریه و تعلق حضانت فرزند مشترک به موکل

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق عقدنامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران       2ـ تصویر مصدق شناسنامه زوج    3ـ کارشناسی       4ـ شهادت شهود                       5 ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه پیوست، رابطه زوجیت دائم فیمابین اینجانب و خوانده، محرز و مسلم است و میزان مهرالمسمی مذکور در قباله نکاحیه، ... تعیین و بعنوان دین بر ذمه اینجانب است.

ثانیا"؛ با لحاظ اینکه اینجانب به شغل ... اشتغال دارم و شغل مزبور، از مصادیق مشاغلی نیست که مشمول عنوان تاجر مندرج در ماده33 قانون اعسار مصوب1313 گردد و این امر، مورد تأیید خوانده محترم می‌باشد.

ثالثا"؛ با توجه به اینکه اینجانب از پرداخت مهریه خوانده، بصورت یکجا، معسر هستم ولی به دلیل اشتغال به کار، در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط آن ـ با در نظر گرفتن مبلغ دین و درآمد اینجانب و هزینه امرار معاش ضروری خویش ـ وفق ماده37 قانون اعسار، آمادگی پرداخت مهریه خوانده را بصورت اقساط ماهیانه دارم و اعسار اینجانب، از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

رابعا"؛ با نظر به اینکه اینجانب، مدت ... سال، زندگی مشترک با خوانده نموده‌ام و حاصل این زندگی، فرزندی بنام ... (متولد  /   /   ) می‌‌باشد و به دلیل اختلافات و ناراحتی‌های پیش آمده و سوء رفتار خوانده، امکان ادامه زندگی مشترک وجود ندارد.

خامسا"؛ با ملاحظه اینکه اینجانب، تا کنون نفقه خوانده و فرزند مشترک را پرداخت نموده‌ام و آمادگی کامل جهت پرداخت اجرت‌المثل کاری خوانده تا روز طلاق و پرداخت نفقه ایام عده را وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری دارم.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ در صورت عدم اقرار خوانده محترم در اولین جلسه دادرسی مبنی بر اعسار اینجانب، از پرداخت یکجای مهریه خوانده، صدور قرار استماع شهادت شهود به منظور احراز این امر، وفق مواد229 لغایت247 ق.آ.د.م

2ـ صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی بمنظور تعیین مبلغ اجرت‌المثل کاری خوانده تا روز طلاق و تعیین مبلغ نفقه ایام عده، وفق مواد257 لغایت269 ق.آ.د.م

3ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر:

1ـ3: تقسیط مهریه خوانده، وفق مادتین33 و37 قانون اعسار مصوب1313

2ـ3: تعلق حضانت فرزند مشترک به اینجانب و نیز الزام خوانده محترم به تحویل فرزند مشترک به اینجانب، وفق ماده1169 اصلاحی قانون مدنی مصوب1382

3ـ3: گواهی عدم امکان سازش (طلاق) فیمابین اینجانب و خوانده، وفق ماده1133 قانون مدنی

4ـ2:  تعیین مبلغ اجرت‌المثل کاری خوانده تا روز طلاق و تعیین مبلغ نفقه ایام عده، وفق تبصره6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

                                                                                                                     با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                  وکیل خواهان

 اگر متن حاضر نیاز شما را به شکل کامل برآورده نکرد یا به نمونه اسناد بیشتری نیاز دارید لینک های زیر را امتحان کنید.

در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.